g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

KKUj-fvOPzii niZvj

ivRavbxZ hvbevnb PjvPj wQj AbKUv ^vfvweK

BmgvCj mvBb Bgy : ivRavbxi wewfb RvqMvq Mvwo fvOPzi, KKUj weviY, SwUKv wgwQji ga w`q weGbwci bZZvaxb 18 `jxq RvUi WvKv mKvj-mܨv niZvj kl nqQ| niZvji iZ ivRavbxi wewfb RvqMvq Mvwo fvOPzi, KKUj weviY I SwUKv wgwQj KiQ Qv`jmn niZvj mg_Kiv| GZ ekKRb AvUK nqQb| GQvov KqK RvqMvq cywjki m g`y msNli NUbv NUQ| ivRavbxZ ^vfvweK hvbevnb PjvPj KijI bMixi wZbwU AvtRjv evm Uvwgbvj _K `~icvjvi Kvbv Mvwo Qo hvqwb| Ub I j PjvPjI ^vfvweK wQj| wbavwiZ wmwWDj Abyhvqx AvfixY I AvRvwZK iUi wegvb IVvbvgv KiQ| Ze ivvq cvBfUKvi Kg j Kiv MQ| niZvj AcxwZKi cwiwwZ GovZ ivRavbxi iZc~Y cqUjvZ AvBbkLjv evwnbx gvZvqb Kiv nqQ| AvBbkLjv wbqY KVvi Aevb wQj cywjk, ive I wewRwe m`miv|

MZKvj ivRavbxi wewfb GjvKv Nyi Rvbv hvq, mKvj mvqv 6Uvq wgicyi AwRbvj 10 ebviwm cjxi fZi niZvji mg_b 10-15 Rb RvgvqvZKgx wgwQj ei Ki| wgwQj kl niZvjKvixiv ivvq cUj Xj Avb awiq `q| GKB mgq ivgcyiv GjvKvq RvgvqvZ-wkweiKgxiv wgwQj ei Ki| wgwQjwU ekKwU moK c`wY Ki| GKchvq cywjk `L Zviv cvwjq hvq| mKvj 9Uvq niZvj wcKwUs Kivi mgq mbevwMPvq cywjki m Qv`ji msNl nqQ| cywjk Zv`i mwiq w`Z wj QyoQ| Reve Qv`jKgxiv cywjkK j Ki BUcvUKj QyoQ| GQvov mbevwMPv `y`K Kvhvjqi mvgb KqKwU nvZevgv weviY NUvbv nqQ| GZ nZvnZi Kvbv Lei cvIqv hvqwb| Ze AvUK Kiv nqQ GKRbK| G NUbvi cici IB GjvKvq AwZwi cywjk gvZvqb Kiv nqQ| Gi AvM mKvj Qv`ji K`xq mn-mfvcwZ Avbvqvi nvmb wUcy I hyM mv`K AvKivgyj nvmvbi bZZ GKwU wgwQj ei Kiv nq| wgwQjwU mbevwMPvi wPUvMvs nvUji mvgb _K weRqbMii w`K hvIqvi c_ cywjki evavi gyL co Qf nq hvq| mKvj mvo 10Uvq ZRMuvI wkvj GjvKvq niZvji mg_b wewR cևmi mvgb Qv`ji Kgxiv GKwU wgwQj ei Ki| Zviv ekKwU MvwoZ fvOPzi Pvjvq| GQvov cuvPwU KKUj weviY NUvq| G NUbvq Kvbv nZvnZi Lei cvIqv hvqwb, AvUKI nqwb KD| cvq GKB mgq Kzwoj wekivW GjvKvq evv _vbv Qv`j niZvj mg_b wgwQj Ki| wgwQjwU _K niZvj mg_Kiv MvwoZ fvOPzi Pvjvq| cywjk avIqv w`j Zviv ekKwU KKUj weviY NUvq| mKvj mvqv 11Uvq wegvbe`i I DiLvb _vbvi hye`j-Qv`j Kgxiv niZvj mg_b wgwQj Ki| Zviv Mvwo fvOPzii Pv Pvjvq| ci cywjki DcwwZ Ui cq Zviv mi hvq| `ycyi AvwRgcyi QvovI gxinvwRievM I wgicyi RvgvqvZKgx`i SwUKv wgwQj KiZ `Lv MQ| wLjMuvI evmvevZ wkwei GKwU SwUKv wgwQji Pv Kijv meyRevM _vbv hyejxMi bZv wicb eo~qvi bZZ Kgxiv Zv`i avIqv `q| Gici hyejxM `wYi bZv w`cK miKvi Ges wicb eo~qvi bZZ niZvjweivax GKwU wgwQj Ki| gxinvwRievMi wgwQj Qf KiZ KqK ivD ivevi eyjU QyoQ cywjk| mLvb _K AvUK KiQ 4 RbK|

ivRkvnx cwZwbwa gywneyj Aviwdb Rvbvb, 18 `jxq RvUi WvKv `kevcx mKvj-mܨv niZvj eyaevi ivRkvnxZ wbivc I wXjXvjvfve cvwjZ nqQ| niZvjK K` Ki MZKvj Zgb Kvbv AcxwZKi NUbvi Lei cvIqv hvqwb| bvg cKvk AwbQyK GKwU m~ Rvbvq, Avmb ivwmK wbevPb 18 `jxq RvU mgw_Z gqi cv_x cwZwZv KiQb| ZvB AbvKvwZ cwiwwZ GovZ Ges wbevPwb AvgRi KviY niZvj Kgm~wP cvjb bZvKgx`i mwq Kvbv ZrciZv bB ej aviYv Kiv nQ| niZvji KviY ivRkvnx _K `~icvjv I AvtRjv iUi evm PjvPj e wQj| bMixi AwaKvsk eemvcwZvb I `vKvbcvU wQj e| Ze ivRkvnx ijkb _K me iUi jvKvj I AvtbMi Ub Qo MQ| bMixZ wiKkv I AUvwiKkv PjvPj KiQ ^vfvweKfveB| niZvjK K` Ki hKvbv AcxwZKi NUbv GovZ bMixi iZc~Y cqU AwZwi cywjk gvZvqb wQj|

wmjU cwZwbwa AiY miKvi Rvbvb, wmjU 18 `jxq RvU Avn~Z niZvj kvwc~Y I wXjXvjvfve cvwjZ nqQ| Kv_vI AcxwZKi NUbvi Lei cvIqv hvqwb| mKvj _K bMixZ wewQbfve wKQy wiKkv I AUvwiKkv PjvPj KijI fvix hvbevnb I `vKvbcvU e _vK| Awdm Av`vjZ DcwwZ wQj Kg| niZvj PjvKvj 18 `ji kwiK `jjv bMixi wewfb vb SwUKv wgwQj Ki| bMixi iZc~Y cqU AwZwi cywjk gvZvqZ Kiv nq|

PMvg cwZwbwa knx`yj Bmjvg Rvbvb, PMvg cywjki evav, avIqv-cvvavIqv I Mvwo fvOPzii ga w`q weGbwc-RvgvqvZmn 18 `ji WvK niZvj cvwjZ nqQ| MZKvj eyaevi niZvj PjvKvj mKvj 8Uvq KvRxi `Dwi bvwmgb feb `jxq Kvhvjqi mvgb _K weGbwci K`xq mvsMVwbK mv`K Mvjvg AvKei Lv`Kvi I Pqvicvimbi Dc`v gxi gv. bvwQi Dwχbi bZZ niZvji mg_b bZvKgxiv wgwQji Pv Kij cywjk evav `q| G mgq cywjk I weGbwc bZvKgx`i ga avIqv-cvvavIqvi NUbv NU| GQvov Pv`MuvI gjfx cyKzicvo GjvKvq wkweiKgxiv SwUKv wgwQj Ki GKwU UyZ Avb I ekKwU Mvwo fvOPzi Ki| G mgq cywjki avIqv Lq `Z mUK co Zviv| cywjk Rvbvq, niZvj bvkKZv gvKvwejvq bMixZ AwZwi cywjki cvkvcvwk wewRwei Unj _vKvq eo aibi Kvbv AcxwZKi NUbv NUwb| niZvj PjvKvj mKvj w`K bMixi wewfb moK hvbevnb wKQzUv Kg _vKjI ejv evovi m m MYcwienbi msLv evoZ _vK| gvbyli Rxebhvv AbKUvB ^vfvweK wQj| Ub, wegvb PjvPj I PMvg e`i cY IVvbvgv ^vfvweK _vKjI cYevnx Kvbv cwienb e`ii evBi hZ cviwb| Gw`K, PMvgi cvBKvwi evRvi PvvB I LvZzbM eemvcwZvb Lvjv wQj| Ze Abw`bi Pq ePvwew Kg wQj| bMixi miKvwi-emiKvwi wewfb Awdm, KjKviLvbv Lvjv wQj|

dbx cwZwbwa bvRgyj nK kvwgg Rvbvb, ZviK ingvbi wei Av`vjZ Mvwi civqvbv Rvwii cwZev` dbxZ wXjXvjv niZvj KqKwU KKUj weviY nqQ| MZKvj eyaevi `ycyi 12Uvq XvKv-PMvg cyivb gnvmoKi dbxi cwjUKwbK GjvKvq 3wU KKUj weviY NUvq wcKUviiv| GQvov dbxZ eo aibi bvkKZvi NUbv NUwb| niZvj mg_b Qv`j wew wgwQj KijI weGbwc I AmsMVbi Kgm~wP j Kiv hvqwb| `ycyi niZvjweivax wevf wgwQj KiQ Rjv AvIqvgx jxM I Zvi mnhvMx msMVbjv| niZvj AvBbkLjv cwiwwZ wbqY kni cywjki cvkvcvwk cPzi ive I cywjki kvj evwnbx ԆKveiv gvZvqb wQj|

wmivRM cwZwbwa iRvDj Kwig Rvbvb, eyaevi 18 `ji WvKv `kevcx mKvj-mܨv wXjXvjv niZvj PjvKvj wmivRM mKvj mvo 11Uvq wmivRMi wkqvjKvj evRvi GKwU wcKAvc fvb fvOPzi Ki wcKUviiv| GQvov mKvj Pv`vmMuvZx evRvi wkweiKgxiv MvQi uwo dj ivv Aeiva Kivi Pv Kij cywjk Zv`i Qf Ki `q| Aciw`K kni weGbwci GKwU wgwQj ei Ki eo evRvi AwZg Kivi mgq GKwU gbvnvwi `vKvb nvgjv Pvwjq fvOPzi Ki wcKUviiv| GQvovI mKvj ejx moK ivvq Uvqvi Rvwjq Ges MvQi uwo dj moK Aeiva Ki wkweiKgxiv|

eov cwZwbwa GBP Avwjg Rvbvb, mviv`k AhwK niZvji bvg weGbwc RvgvqvZ-wkweii mvm, bivR, fvOPzi, AwMmshvM, KKUj evgv weviY wbixn gvbyl nZvi cwZev` MZKvj eyaevi eovq wgwQj mgvek KiQ Rjv hyejxM| ejv 12Uvq eov Rjv hyejxMi wevf wgwQj knii cavb cavb moK c`wY kl `jxq Kvhvjqi mvgb mgvek AbywZ nq| mgvek mvMi Kzgvi ivq ejb, `ybxwZevR I A_ cvPviKvixK euvPvZ weGbwci Aea niZvj RbMY cZvLvb KiQ| nvZ evgvi weviY Ki mvaviY gvbyl`i K w`q, `wi` wiKkv PvjKi wiKkv fvOPzi, wmGbwRZ AwM mshvM Ki weGbwc cgvY KiQ Zviv RbMYi wei Aevb wbqQ| Ah_v niZvj WK eovi 7wU Avmbi ga 5wUZ Rqx weGbwc g~jZ Zv`i `jxq mg_K RbmvaviYK fvMvwZ djQ| AvMvgxZ evjUi gvag Rb`yfvM mwKvix weGbwcK cZvLvb Kivi Rb eovevmxi cwZ Avnevb Rvbvb| knii GgG gwZb K`xq evm Uvwgbvj _K `~icvjv Ges AfixY mKj iUi Kvb evm QvoZ `Lv hvqwb| eez mZz nq `y-GKwU UvK PjvPj KiZ `Lv MjI Kvb `~icvjvi evm PjZ `Lv hvqwb| Ze mZz nq Ub PjvPj wQj ^vfvweK| knii AwaKvsk `vKvbcvU, eemvcwZvb e wQj| Rjvi kvnRv`cyi, ejKzwP, KvgviL` DcRjvq niZvj cvwjZ nqwb ej Rvbv MQ| Rjvi Abvb DcRjvjvZ Kvbv AcxwZKi NUbvi Lei cvIqv hvqwb|

Kzwqv cwZwbwa Avyg gywbe Rvbvb, weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi wei lohg~jK Mvwi civqvbv Rvwii cwZev` `kevcx 18 `jxq RvUi WvKv mKvj-mܨv niZvj Kzwqv Rjv weGbwci D`vM kni wewfb vb wcKwUs Kiv nq| eyaevi mKvj mvo 9Uvq weGbwci RvZxq wbevnx KwgwUi vY I cybevmb mv`K Rjv weGbwci mfvcwZ mveK Ggwc mq` gn`x Avng` igxi bZZ Rjv weGbwci GKwU wgwQj Rjv weGbwci Kvhvjq _K ei Kiv nq| Aciw`K gRgcyi MU _K weGbwci RvZxq wbevnx KwgwUi mn-gywhvvwelqK mv`K Rjv weGbwci mvaviY mv`K mveK Ggwc Aa mvnive Dwχbi bZZ niZvji mg_b wevf wgwQj ei nq| niZvj mg_b mKvj gRgcyi 2wU Ges ejv 11Uvq wmvi gvo GKwU AUvevBK fvOPzi KiQ wcKUviiv|

icM (bvivqYM) cwZwbwa mwn`yj Kwig wece Rvbvb, weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi wei Mvwi civqvbv Rvwii cwZev` MZKvj weGbwcmn 18 `jxq RvUi WvKv niZvj weGbwc wevf wgwQj ei Ki| hye`ji K`xq KwgwUi mn-A_welqK mv`K gyvwdRyi ingvb fzuBqv w`cy mgw_Z bZvKgxiv XvKv evBcvm moKi Kvb ci GjvKvq 3-4wU hvbevnb fvOPzi Ki GKwU wcKAvc fvb AwMmshvM Ki| ci cywjk Gj niZvjKvixiv Qf nq hvq| eyaevi mKvj Kvb weR GjvKvq wevf wgwQj kl Uvj cvRvi mvgb UvK, jbv I GKwU wmGbwR AUvwiKkv fvOPzi Ki| ci Zviv GKwU wcKAvc fvb AwMmshvM Ki|

wcivRcyi cwZwbwa gv. LjvdZ nvmb Lmi Rvbvb, wcivRcyi 18 `jxq RvUi WvKv niZvj nqwb| Rjv m`i `vKvbcvU, miKvwi-emiKvwi cwZvb Lvjv wQj| niZvji w`b wcivRcyi AvtRjv 18wU iU hvbevnb PjvPj KiQ| Ze eyaevi mKvj nUvr Ki wKQz `ye cviinvU ivW nvgjv Pvwjq 5wU UvK fvOPzi Ki| GQvov Rjv m`i I Gi evBi eo aibi Kvbv AcxwZKi NUbvi Lei cvIqv hvqwb|

biwms`x cwZwbwa gwReyi ingvb Rvbvb, weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi wei BUvicvji gvag Mvwi civqvbv Rvwii cwZev` 18 `jxq RvUi WvKv eyaevi mKvj-mܨv niZvj biwms`xZ weGbwci kvwc~Y wgwQj evav `q cywjk| niZvj PjvKvj weGbwci K`xq wkvwelqK mv`K, Rjv weGbwci mfvcwZ I mveK Ggwc Lvqij Kwei LvKbi bZZ XvKv wmjU gnvmoKi fjvbMi RjLvbvi gvo _K GKwU wgwQj ei Kij cywjk ZvZ evav `q| ci bZvKgxiv cywjwk cnivq GK msw mgvek wgwjZ nq| mgvek Ab`i ga ee ivLb, Rjv weGbwci wmwbqi mnmfvcwZ myjZvb gvjv, mvsMVwbK mv`K xb gvnv` w`cy, hyM mv`K AvKei nvmb cgyL| Gw`K niZvj PjvKvj Ub PjvPj ^vfvweK _vKjI `~icvjvi Kvbv hvbevnb PjvPj Kiwb| Awdm Av`vjZ I evsK jvZ KvRKg wQj ^vfvweK|

iscyi cwZwbwa gvvwdRyi ingvb evejy Rvbvb, gnvmoK Aeiva, Avb Ges wevfi ga w`q iscyi gnvbMixZ cvwjZ nqQ weGbwci WvKv niZvj| mKvj niZvji iZ bMixi PKevRvi Kvgvii gvo ivKqv wekwe`vjqi Qv`j iscyi-KzwoMvg gnvmoK PviwU bvBU KvP fvOPzi Ki| G mgq Zviv gnvmoK Uvqvi Rvwjq wevf Ki| Abw`K, mKvj mvo AvUUvq hye`j mnmfvcwZ bvRgyj Bmjvg bvRyi bZZ GKwU wevf wgwQj bMixi wewfb moK c`wY Ki| Gw`K, niZvji KviY AvZ bMix Ges Avkcvki nvUevRvijvZI Kvbv `vKvbcvU Lvjwb| Avt I `~icvjvi Kvbv evm QoI hvqwb| bMixZ wiKkv I AUvwiKkv PjZ `Lv MQ| bMixi kvcjvPZi RvgvqvZ Awdm, Mv nvUj gvo weGbwc Awdm, RvnvR Kvvwb gvo, cvqivPZi, mvZgv_v, gWvb, jvjevM, cvKi gvo, Uvwgbvjmn wewfb GjvKvq wecyj ive I cywjk gvZvqb Kiv nq|

cmZ, weGbwci fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi wei Mvwi civqvbv Rvwii cwZev` I Zvi wei me wg_v gvgjv cZvnvii `vweZ 18 `jxq RvU G niZvji WvK `q| mv`bv : AvjvDwb


 
pag