g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Kwl I cvwYm` chyw gjv

gv. AvjvDwb, bvjKvU : Kzwgjvi bvjKvU eyaevi Kwl mcmviY I cvwYm` Awa`߇ii AvqvRb weR, mvi, mP I hZ G Pvi wgj nq iZ G vMvbK mvgb iL 3 w`bevcx Kwl I cvwYm` chyw gjv-2013-i Dvab Kiv nq| G Dcj ivwj kl GK AvjvPbv mfv BDGbI gvnv` mvB`yj Avixdi mfvcwZZ AbywZ nq| cavb AwZw_ wQjb DcRjv Pqvigvb AvjnvR kvnRvnvb gRyg`vi| Kwl mcmviY KgKZv dvZgv myjZvbvi Dcvcbvq ee ivLb Kwlwe` mvBdzj nvmvb Avjvgxb, cvwYm` KgKZv Wv. gv. AvjgMxi Kwei|


 
pag