g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

DyiY welqK mwgbvi

mvv` Avng`, wSbvB`n : MZKvj eyaevi `ycyi wSbvB`n m`i DcRjv wgjbvqZb cv_wgK Dcew weZiY I mvgvwRK DyKiY welqK mwgbvi I AvjvPbv mfv DcRjv ckvmbi AvqvRb AbywZ nq| mwgbvi m`i DcRjv Pqvigvb KbK Kvw `vmi mfvcwZZ AvjvPbv mfvq cavb AwZw_ wnme ee ivLb AwZwi Rjv ckvmK (mvweK) kL iwdKzj Bmjvg| wekl AwZw_ wnme ee ivLb DcRjv wbevnx KgKZv KvjvPuv` wmsn, DcRjv gwnjv fvBm Pqvigvb wkwibv ingvb, DcRjv wkv Awdmvi AvKei Avjx| AviI ee ivLb cfvZ ib wekvm I wkwKv wgZv Nvl|


 
pag