g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

gv`K eemvqx AvUK

bxbv Avdixb, cUzqvLvjx : cuvP KwR MuvRvmn ZvRyj gav (48) bvg GK gv`K eemvqxK AvUK KiQ ive| ci AvUKKZK vggvY Av`vjZi gvag 2 eQi Kviv` c`vb Kiv nqQ| ive Gi GKwU `j m`i DcRjvi Kgjvcyi BDwbqbi `wb aivw Mvg ZvRyj gav evwoZ eyaevi mKvj Awfhvb Pvjvq Ges ZvRyjK AvUK Ki| ive Zvi emZNi Zjvwk Pvwjq cvwKi KvUzb ivLv cuvP KwR MuvRv Dvi Ki| ci wbevnx gvwRU Avyj Iqv`yZi vggvY Av`vjZ AvUKKZ ZvRyjK 2 eQi mkg Kviv` c`vb Kiv nq Ges DviKZ MuvRv cywoq djv nq|


 
pag