g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

1 KvwU 20 jvL UvKvi KvKb Dvi

bvRgyj nK kvgxg, dbx : dbx ijIq kb GjvKv _K 1 KvwU 20 jvL UvKv g~ji `oKwR KvKb Dvi KiQ ive| ij Avwgb (24) bvg GK hyeKK AvUK Kiv nq| ive-7 dbx Kvi Kvvwb Kgvvi gRi ivwKeyj Avwgb Rvbvb, Mvcb msev`i wfwˇZ eyaevi fvi dbx ijIq kb Awfhvb Pvjvbv nq| Gmgq cvebv Rjvi AvZvBKzjvi GjvKvi gZ AvwRRyj nKi Qj ij Avwgbi evM Zjvwm Ki cvq GK KvwU 20 jvL UvKv g~ji `oKwR IRbi KvKb cvIqv hvq| mv`bv : ZviK


 
pag