g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Aea Mvwo ei `vweZ gvbeeb

Gg G nvwKg fuBqv, AvovBnvRvi (bvivqYM) : cqvZ mvsevw`K Avj-Avwgbi Lywb`i `vg~jK kvwi `vweZ bvivqYM Rjvi AvovBnvRvi DcRjvi mvsevw`K mgvR gvbeeb KiQ| eyaevi ejv 11Uvq DcRjvi m`i AvovBnvRvi-Mvcvj`x moK e܇b mvsevw`K, ivRbxwZwe`mn wewfb kYxckvi nvRvi nvRvi gvbyl Ask bq| ee ivLb, AvovBnvRvi cmKvei mfvcwZ kx nvivab P` `, mvsevw`K cfvZ, gv. gwbivgvb miKvi, gv. nvQvb Avjx, gv. wgReyi ingvb, gv. RvwKi nvmb, Kvgvj nvmb, kL Kvgvj, gv. Rvnvxi Avjg cgyL|


 
pag