g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

PuvcvBq bvkKZv VKvZ Mvi 36

mvnveywb mby, PuvcvBbeveM : Rjvi AvBbkLjv cwiwwZ wbqY I mve bvkKZv VKvZ MZ gjevi weKvj _K mܨv ch cywjk I ive h_ Awfhvb Pvwjq m`i DcRjvi mvmi Rbc` ivgP`cyi nvU I knii wewfb GjvKv _K 36 RbK Mvi KiQ| Rvbv MQ ek KqK w`b ai ivgP`cyinvU GjvKvq `yM֓ci ga evcK evgvevwR nqQ| GZ mvaviY gvbyl wRw nq co| Abw`K niZvj GjB knii wkeZjv gvo, invqB Pi, wcwUAvB GjvKv, Dc-ivRvivgcyi gvo GK`j ivRbwZK mvmx evgvevwR Pvwjq Rbgb AvZ mw Ki|

ay ZvB bq, Gme mvmxiv AvBbkLjv ivKvix evwnbxi m`m`i IciI nvgjv Pvjvq| Gi cwZ niZvji mgq hvZ KD AvBbkLjv cwiwwZi AebwZ NvwUq bvkKZv mw KiZ bv cvi m KviY G Awfhvb ej ckvmbi c _K Rvbv hvq| mv`bv : Dmgvb


 
pag