g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

PMvg Kvj _K SzuwKc~Y 70 cwievii cybevmb i

gv. kwn`yj Bmjvg, PMvg : PMvg cvnvo SzuwKc~Yfve emevmKvix 70 cwieviK wZxq `dvq cybevmb Kvhg AvMvgxKvj evi _K i ne| bMixi evUvjx wnj I gwZSYv cvnvo emevmiZ Gme cwieviK UvBMvicvm DP we`vjq gvV cybevmb Kiv ne ej Rvbv MQ| MZKvj eyaevi PMvg Rjv ckvmb febi Avqx cybevmb I cwi`kb KwgwUi mfvq GB wmv bIqv nq| mfvq wewfb msvi cwZwbwaiv DcwZ wQjb| MZ 18 g bMixi gwZSYv cvov, AvKei kvn I ejZjx Nvbv cvnvo AwaK-SzuwKc~Y emevmiZ 90 cwieviK 1k Zvey vcbi gvag 3 gvmi Rb Avqx cybevmb Kiv nq|

AwZwi Rjv ckvmK (ivR^) I KwgwUi cavb GBPGg gvqyb Kwei Rvbvb, cvnvo am cvYnvwbi NUbv GovZ mevP c֯wZ MnY Kiv nqQ| hKvb g~j SzuwKc~Y cvnvo emevmiZ jvKRbK mwiq Avbv ne| Gi Ask wnme c_g 90 cwieviK mwiq Avbv nq Ges bMixi evUvjx wnj I gwZSYv cvnvo SzuwKZ _vKv 70 cwieviK AvMvgxKvj UvBMvicvm DP we`vjq gvV Avqx cybevmb Kiv ne| GB Rb 1k Zvey UvOvbvi KvR PjQ| cieZxZ IB gvV Aviv 2k Zvey UvOvbv ne| DjL, MZ 9 g 13 m`mwewk GKwU KwgwU MVb Kiv nq| KwgwU AwaK SzuwKc~Y emevmKvix`i ZvwjKv I Avqx cybevmbi KvR i Ki| ZvwjKv Abyhvqx chvg Zv`i cybevmb Kiv nQ| mv`bv : Dmgvb


 
pag