g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

5 gvm 17 nZvKv gnicyi AvBbkLjv cwiwwZi AebwZ

gRbyi ingvb AvKvk, Mvsbx (gnicyi) : GKi ci GK nZvKv, msNl, Pzwi-WvKvwZ, wQbZvB I evgvevwRi NUbvq gnicyi Rjvq AvBbkLjv cwiwwZi gvivZK AebwZ `Lv w`qQ| Pigcw I ivRbwZK `ji AfixY Kv`j, Rwg msv weiva Ges c~e kΓZvi Ri ai Gme Lybi NUbv NUQ| Ze cywjk ejQ, AvBbkLjv cwiwi Aev GLb AbKUvB ^vfvweK|

gnicyii 3wU DcRjvq PjwZ eQii Rvbyqvwi _K g gvm ch 5 gvm 13wU Lybi NUbv QvovI 14wU Pzwi, WvKvwZ I 5wU wQbZvBqi NUbv NUQ| mB mv_ ivRbwZK ؛, cvwievwiK Kjn I Rwg RvqMv msv weivai Ri ai 16wU msNli NUbvq RbMY AvZwZ nq coQ| Gme NUbvq mvaviY gvbylI ivRbwZK bZv`i KjvY gvgjv-nvgjvq Rwoq coQ| Lv` ckvmbi jvKRbI invq cvQb bv evgv nvgjv _K| Rvbv MQ, MZ 9 Rvbyqvwi Mvsbx KjRcvovq ivKvBqv (20) bvgi GK KjRQvxi jvk Dvi Ki cywjk| ZvK kvmiva Ki nZv Kiv nqQ ej cywjki aviYv| 16 Rvbyqvwi Mvsbxi Kigw` Mvg gUz (34) bvgi GKRbK Mi Pvi m`n Mvgevmx`i MYwcUzbxZ wbnZ nq| 20 Rvbyqvwi gywRebMi mxgv weGmGdi wjZ gvwgb (45) bvgi GKRb KlK wbnZ nq| GKB w`b gnicyi dR`vixcvovq gvjv LvZzb (35) bvgi GK Mnea~i jvk Dvi Ki cywjk|

24 Rvbyqvwi gnicyii Kkecvovq `eˇ`i wjZ wbnZ nb AvIqvgx jxM bZv wecyj (40)| 21 gvP mܨv ivZ mvmx`i nvZ wbnZ nb gywRebMi iZbcyii Wv. njvj (45) I Zvi gq wgZz (18)| mvmxiv Wv. njvj I Zvi gqK Kzwcq I evgv gi Lyb Ki| 4 Gwcj Mvsbxi nvwoqv`n gvV _K AvZ (20) GK hyeZxi MwjZ jvk Dvi Ki cywjk| cywjki aviYv ZiYxK alYc~eK nZv Ki jvk cyZ ivLv nqQ| 19 Gwcj Lyb nq gywRebMi DcRjvi mvbvcyi Mvgi kgmi Avjg (54)| RwgRgv msv weivai Ri ai GK msNl 23 Gwcj Mvsbxi wgbvcvov Mvgi gvgyb (25) I wkgyjZjv Mvgi ig (55) wbnZ nq| 30 Gwcj ciKxqv cևgi Ri ai Mvsbxi knovevwoqv Mvgi gZ GKivg Avjxi Qj ij Avwgb (40) K Zvi x Ilyai mv_ wel cvb Kwiq nZv Ki|

mekl Lybi NUbvwU NU 4 g gnicyi knii DcK w`Nxicvovq| wjQz LvIqvK K` Ki cwZci nvgjvq AvKivg (40) bvgi GK hyejxM Kgx wbnZ nb| 17 g gnicyii gywRebMi DcRjvi Xvjgvwii gvV _K AvZcwiPq (22) GK hyeKi jvk Dvi KiQ gywRebMi _vbv cywjk| mv`bv : ZviK


 
pag