g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

we`yr GKRbi gZz

Avyg gywbe, Kzwqv : Kzwqvi KzgviLvjx DcRjvi evjvU BDwbqbi euvkMvg KvwiMicvovq we`yr gwbgvjv LvZzb (35) bvgi GK Mnea~i gZz nqQ| m IB Mvgi gwkDi ingvbi x| ZvK Dvi Kivi mgq AvjZve nvmb ( 45) I wmivRyj Bmjvg (40) bvgi 2 ew AvnZ nqQ| Rvbv hvq, eyaevi mKvj 11Uvq ewcvZ i nj Mnea~ gwbgvjv evwoi evBi Kvco AvbZ hvq| Gmgq GKwU we`yZi Zvi wQo Zvi kixi jM we`yr nq gvivK Amy nq co| ci ZvK Dvi Ki Kzwqv gwWKj KjR nvmcvZvj wbq Avmj KZeiZ Wvvi ZvK gZ ej NvlYv Ki|


 
pag