g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

PMvg weGbwci 200 bZvKgxi wei gvgjv

gvmy`yj nK, PMvg : PMvg weGbwc bZvKgx`i mv_ cywjki msNli NUbvq K`xq weGbwci mn kgwelqK mv`K G Gg bvwRg Dwb, bMi weGbwci mvaviY mv`K Wv. kvnv`vZ nvmbmn 2k bZvKgxK Avmvwg Ki gvgjv Kiv nqQ| MZ gjevi ivZ bMixi KvZvqvjx _vbvq cywjk ev`x nq gvgjvwU Kib| cywjk Rvbvq, KKUj weviY I cywjki Ici nvgjvi NUbvq 12 Rbi bvg DjL I AvZ 150 _K 200 RbK Avmvwg Ki gvgjv Kiv nqQ| cmZ, gjevi mܨvi w`K bvwmg feb `jxq Kvhvjq _K weGbwc bZvKgxiv gkvj wgwQj ei Kivi Pv Kij cywjk GZ evav `q|weGbwc Kgxiv 2wU KKUj weviY NUvj cywjk wUqvimj I dvKv wjelY Ki Qf Ki `q Zv`i| Gmgq weGbwci 2 KgxK AvUK Kiv nq| mv`bv : ZviK


 
pag