g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

ebvcvj 6 KvwU UvKvi cY Dvi

bvRgyb bvnvi bvRgv, ebvcvj : hkvii ebvcvj mxgvi wkKox eUZjv _K eyaevi fvi 5 KvwU 88 jvL UvKv g~ji fviZxq wmwU Mvi BwgUkb, kvox, w_wcm, wmU Kvco, QvZv, KviU Rvj I kvU wcPi Pvjvb Dvi KiQ eWviMvW evsjv`k (wewRwe) m`miv|

`jZcyi wewRwe Kv Kgvvi bvqe mye`vi AvZvDi ingvb Rvbvb, wbR^ Mvq`v msev`i wfwˇZ RvbZ cvwi cPzi cwigvY fviZxq gvjvgvji GKwU Pvjvb mxgv cvi nq evsjv`k cևek KiQ| wewRwei GKwU `j wbq eyaevi fvi mxgv GjvKvq Awfhvb Pvjvbv nq| Gmgq PvivPvjvbxiv wewRwe m`m`i DcwwZ Ui cq wkKwMoi eUZjv bvgK vb wewRwe-PvivPvjAwb gyLvgyLx Aevb nj PvivPvjvjvbxiv wewRwe m`m`i Dci nvgjv Pvjvbvi Pv Pvjvq|

G mgq wewRwe m`miv AvZiv_ 1 ivD wj Kij PvivPvjvbxiv gvjvgvj dj cvwjq hvq| ci mLvb _K wecyj cwigvY fviZxq BwgUkb, e mvgMx Dvi Kiv nq| hvi AvbygvwbK g~j 5 KvwU 88 jvL UvKv| Dvi KZ gvjvgvj MbYv kl Kvgm AvUK Rgv `Iqv nqQ|


 
pag