g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

dviB dvBbvi AvBwcI Abygv`b w`qQ weGmBwm

gvmy` wgqv : cyuwRevRvi wbqK msv wmwKDwiwUR Av GP Kwgkb (weGmBwm) dviB dvBbv Av BbfgU wjwgUWi cv_wgK MYc֯vei (AvBwcI) Ave`b Abygv`b KiQ| MZKvj eyaevi weGmBi Kwgkbi wbqwgZ 480Zg mfvq G Abygv`b `Iqv nq|

weGmBwmi wbevnx cwiPvjK I gyLcv gv. mvBdzi ingvb ^vwiZ GK cm wew߇Z G Z_ Rvbv MQ|

Rvbv MQ, dviB dvBbv Av BbfgU wjwgUWK cyuwRevRvi _K 4 KvwU 50 jvL kqvi Qo 45 KvwU UvKv Dvjbi Abygv`b `Iqv nqQ| cwZwU kqvii g~j wbaviY Kiv nqQ (wcwgqvg Qvov) 10 UvKv|

AvBwcIi gvag DvwjZ UvKv g~jab ew Ges Zvij Aev kwkvjxKiY LvZ eq Kie cwZvbwU| 31 Ryb 2011 mvji Avw_K cwZe`b Abyhvqx dviB dvBbvi bU AvmU fvjy nQ 15.06 UvKv (wifjyqkb wiRvfmn) Ges kqvi cwZ Avq 1.04 UvKv| dviB dvBbvi Bmy eevcKi `vwqZ cvjb KiQ MvgxY KvwcUvj gvbRgU wjwgUW| mv`bv : ZviK


 
pag