g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Kg civfve kZKiv 63 fvM jvK a~gcvbi wkKvi nQ

wiKz Avwgi : ^v I cwievi KjvY cwZgx Wv. Kvb (Ae) gwReyi ingvb dwKi ejQb, cwZeQi a~gcvbi KviY `k 30 eQii ewk eq RbMvxi 57 nvRvi gZzeiY Ges 3 jvL 82 nvRvi cyZeiY KiQb| Ze D؇Mi welq Kg civfve kZKiv 63 fvM jvK a~gcvbi wkKvi nQ| Gme KviY miKvi MZ 29 Gwcj RvZxq msm` a~gcvb I ZvgvKRvZ `e eenvi (wbqY) (mskvab) AvBb 2013 cvm KiQ| GZ 11wU mskvabx Avbv nqQ| GZ ZvgvKRvZ `ei msvq auvqvwenxb ZvgvK hgb R`v, mv`vcvZv, j, Lwb BZvw` Afy Kiv nqQ| AvQvw`Z Kg, Ave iziU, gjv BZvw`K cvewjK cmi msvq Afy Kiv nqQ| cvewjK cm I cvewjK cwienb a~gcvbi Rb mevP kvwi cwigvY 50 UvKv _K ew Ki 3k UvKv Kiv nqQ| Zv evevqbi Rb kni gvevBj KvU, Rjv-DcRjvq Uvdvm KwgwU MVb Ki wmwfj mvRb I Rjv ckvmKK Z`viwKi wb`k `Iqv nqQ| cvewjK cmi gvwjK, ZˡveavqK, wbqYKvix ewK Zvi cwZvb wbR D`vM a~gcvbgy ivLvi welq `vqe ivLv nqQ| ZvQvov Acv eq ewi wbKU Ges Acv eq ew KZK ZvgvKRvZ `e wecYb ev weq wbwl Kiv nqQ| ZvgvKRvZ `ei cvKU Kvbic ev GwjgU hgb jv-Uvi, jvBU, gvB, Avv BZvw` k eenvi wbwl Kiv nqQ|

MZKvj ^v gYvjqi mfvK wek ZvgvKgy w`em 2013 D`&hvcb Dcj AvqvwRZ GK msev` mjb ^v cwZgx Gme K_v ejb|

GZ ^vmwPe GgGg wbqvRDwbmn gYvjq I ^v Awa`߇ii EaZb KgKZve` DcwZ wQjb| wek ZvgvKgy w`em 2013 AvMvgx 31 g, evi mvvwnK QywUi w`b nIqvq RvZxq chvqi AbyvbwU AvMvgx 11 Ryb mKvj 10Uvq Imgvbx wZ wgjbvqZb AvqvRb Kiv ne ej cwZgx Rvbvb|

cwZgx Aviv ejb, mskvwaZ AvBb ZvgvKRvZ `ei gvoKi 50 fvM Ryo Qwemn ^v mZKevYx gy`Yi weavb Kiv nqQ| ZvgvKRvZ `ei wevcb, cPviYv wbwl Ges ccvlKZvi wbqY Aviv KVvi Kiv nqQ| wevcb msv weavb jNbi A_ ` GK nvRvi UvKv _K evwoq GK jvL UvKv Kiv nqQ| GKBm ZvgvKRvZ `ei cvKU ^v mZKevYx gy`Y msv weavb jNbi A_ `i cwigvY GK nvRvi _K ew Ki 2 jvL UvKv Ges AUvgwUK fws gwkb vcb msv Acivai A_ ` GK nvRvi UvKv _K ew Ki GK jvL UvKv Kiv nqQ| mv`bv : bvRgyj mvC`


 
pag