g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

cvBKMvQvq Bmjvgx evsKi wkv DcKiY weZiY

Avyj AvwRR, cvBKMvQv (Lyjbv) : cvBKMvQvq Bmjvgx evsK cjx Dbqb cKi D`vM gavex wkv_x`i gvS GKKvjxb wkv Dcnvi wnmve bM` A_ I zjevM weZiY Kiv nqQ| eyaevi weKvj Bmjvgx evsK feb cjx Dbqb cKi KgKZv Avym mvjvg gwjKi mfvcwZZ AbywZ weZiY Abyvb cavb AwZw_ wQjb kvLv eevcK gvMdzii ingvb, wekl AwZw_ wQjb 2q KgKZv wgRvbyi ingvb| ee ivLb gv. Avyjvn, `jvqvi nvmb| Abyvb cjx Dbqb cKi m`m cwievii 143 Rb gavex wkv_x cևZK bM` 130 UvKv I GKwU Ki zj evM c`vb Kiv nq|


 
pag