g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

mvjvnDwb I eyjyi Rvwgb bvKP

Zvnwgbv Avvi wgZz : weGbwci hyM gnvmwPe mvjvnDwb Avng` I eiKZ Djvn eyjyi Rvwgbi Ave`b bvKP KiQ Av`vjZ| XvKv gnvbMi `vqiv RR Av`vjZi fvicv wePviK W. gv. Avvivgvb eyaevi Rvwgb bvKPi IB Av`k `b| XvKv wmGgGg Av`vjZ Rvwgb Ave`b bvgyi Kivq G Av`vjZ Rvwgbi Ave`b Kiv nq|

kievsjv bMi _vbvi GKwU gvgjvq mvjvnDwb Avng`i IB Rvwgbi Ave`b Kiv nqwQj| mvjvnDwb nvBKvU _K 4wU gvgjvq Rvwgb cq MZ 16 g Kvwkgcyi KvivMvi _K ei nIqvi ci cybivq ZvK Mvi Ki G gvgjvq AvUK `Lvq|

DjL, MZ 8 Gwcj ivRavbxi jkvb _K Mvq`v cywjk mvjvnDwb Avng`K c_g Mvi Ki cywjk|

Abw`K, MZ 15 g weGbwci Kvhvjqi mvgb _K eiKZ Djvn eyjyK cywjk Mvi Ki| Gici ZvK MZ 11 gvP cb weGbwci K`xq Kvhvjqi mvgb wevf Kgm~wPZ KKUj weviYi gvgjvq ZvK Mvi `Lvbv nq|

cmZ, MZ 11 gvP weGbwc Kvhvjq cywjwk Awfhvb Ab bZvKgxi m eyjyI AvUK nqwQjb| ci wZwb MZ 21 Gwcj Rvwgb gyw cvb| mv`bv : bvRgyj mvC`


 
pag