g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

kxZjvi Zxi b KUBbvi cvU wbgvY wbq aygRvj

byij AvwRR Payix I gbRyi Avng` AwbK, bvivqYM : bvivqYM Kzgyw`bx Uvi 46 GKi RvqMvq kxZjvi Zxi fviZi AfixY b KUBbvi cvU wbgvY Kiv nQ| 2008 mvj _K wbgvY KvR i Ki BZvga cvUi AeKvVvgvMZ cևqvRbxq KvR kli c_| G cvU wbgvY evsjv`k miKvii fwgKv jvRbK I RvZxq ^v_ mvefgZ msiY msweavbi mv_ mwZc~Y bq| G welq evsjv`k I fviZ miKvii wfb wfb eeI aygRvj mw nqQ| welqwU cwivi Kivi Rb miKvii cwZ Avnevb Rvbvb Zj Mvm LwbRm` I we`yr e`i iv RvZxq KwgwU bvivqYM kvLv|

MZKvj eyaevi `ycyi knii Pvlvpvq bvivqYM cmKve nvwbd Lvb wgjbvqZb GK msev` mjb bZviv G `vwe Kib| msev` mjb wjwLZ ee cvV Kib msMVbi AvnevqK iwdDi ivex|

G mgq DcwZ wQjb m`m mwPe Wv. bRij Bmjvg, bvivqYM bvMwiK KwgwUi mfvcwZ AvWfvKU Gwe wmxK, mvaviY mv`K Avyi ingvb, IqvKvm cvwUi Rjv mv`K wngvs mvnv, bvc bZv AvWfvKU AvIjv` nvmbmn Ab bZviv|

Aciw`K RvZxq mvefgZ wecb Ki fviZxq ^v_ bvivqYM Uvwgbvj cvU wbgvY I MYweivax me Pzw evwZj Kivi `vweZ gvbeeb KiQ evsjv`k Qv dWvikb bvivqYM Rjv KwgwU| eyaevi `ycyi knii Pvlvpvq bvivqYM cmKvei mvgb G Kgm~wP cvjb Ki|

msev` mjb eviv Rvbvb, fviZxq ciiv gYvjq 10 g m `ki cwKvq G cvUi chywMZ I evwYwRK mveZv hvPvBqi Rb `ic Avnevb KiQ| 25 g b cwienb gYvjqi hyM mwPe ejQb, emiKvwi cwZvb Kzgyw`bx KjvY Uvi mv_ h_ D`vM fviZ G AfixY e`i wbgvY Kie| Gi `yw`b ci GKB gYvjq wewi gvag Rvbvb, evsjv`k miKvi bvivqYM AfixY cvU wbgvYi Rb fviZK AbygwZ `qwb| msev` mjb `vwe Kiv nq bvMwiKi KvQ welqwU cwivi Kiv `iKvi| GUv bvMwiK`i Rvbvi mvsweavwbK AwaKvi| mv`bv : AvjvDwb


 
pag