g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

UvvBj ci gvKU Avb

ZvbwRbyj nK, UvvBj : UvvBj ci mfvi wbqvaxb ci mycvi gvKU eyaevi `ycyi wmqvg myR bvgi GK eemv cwZvb Avb w`qQ `ywZKvixiv| G mgq eemv cwZvb _vKv BDmyd (20) bvgi GK KgPvwi iZi AvnZ nqQb| cyivZb evmv msjM AewZ UvvBj ci mycvi gvKUi wmqvg myR bvgi GKwU `vKvb AvKwK fve Avb jM hvq|

AwMKvi cZ`kx GK b^i `vKvb gvwjK gvqvg nvmb Rvbvb, wZwb `vKvb cwiPhvi Rb `vKvbi GKwU mvUvi Lvjv iL cwivi cwiQbZvi KvR KiwQjb| nVvr wZwb `Lb Zvi mvgbi `vKvbi KD GKRb gvwUZ co WvKwPrKvi KiQ| G Aevq wZwb GwMq wMq `Lb wmqvg myRi gvwjKi fvBMv BDmyd (20) gvwUZ co AvQ Ges `vKvbi fZi Avb RjQ| AwMKvi fqvenZv iv_ ZvrwYK wZwb gvevBj dvb dvqvi mvwfm kb G msev` `b Ges AvnZ BDmydK UvvBj Rbvij nvmcvZvj cvVvbvi eev Kib| dvqvi mvwfmi Kgxiv 10 wgwbU Avb wbqY wbq Avm|


 
pag