g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

BUfvUvi Avb mnmvwaK weNv Rwgi dmj b

mvo 9 jvL UvKv wZc~iY cj KlKiv

jvKgvb nvmb, avgivB (XvKv) : avgivBq BUfvUvi Avb 6wU BDwbqbi 8 kZvwaK KlKi cvq GK nvRvi weNv Rwgi eviv avb, fzv I mewR Z cyo b nq MQ| G wbq `wbK Avgv`i A_bxwZmn KqKwU msev`c msev` cKvki ci MZ Kw`b mvo 9 jvL UvKv wZc~iY cqQb KlKiv| avgivBqi MvovKv`v, WvDwUqv, Mvqvj`x, fvjyg, Kziv, MvswUqv, ZjxMvg I bvbvi GjvKvi BDmyd weK wd, GAviwe, vi, gNv, wniv, GmwUAvBGbmn 8-9wU BUfvUv gvwjK G wZc~iY `b|

Rvbv MQ, avgivBqi wewfb Mvgi 6-7wU BUfvUvi welv Kvjv auvqv I Avb cvq GK nvRvi weNv eviv avb, fzv I mewR Z cyo b nq hvq| G wbq KlKiv wZc~iY I BUfvUv ei `vweZ KqK `dvq wevf I gvbeeb Ki avgivB BDGbI I Kwl KgKZvi KvQ wjwLZ AwfhvM Kib| Gici MZ Kw`b BUfvUv gvwjKiv KlK`i mvo 9 jvL UvKv wZc~iY `b| Ze wZM֯ KlK AvIjv` nvmb, bRygywb, Avwgi nvmb, iwdR Dwb, ZwRgywb Rvbvb, h cwigvY wZ nqQ BUfvUv gvwjKiv Zvi AaK wZc~YI `qwb| avgivB DcRjv Kwl KgKZv Avym mvjvg ejb, BUfvUv gvwjKiv KlK`i wZc~iY w`jI `ki Rb Lv`NvUwZi wekvj wZ| ZvB BDGbI IB me BUfvUvi wei cևqvRbxq eev beb| mv`bv : ZviK


 
pag