g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

eovq mvmx-cywjk msNl Kbej wjwe

GBP Avwjg, eov : eovq cywjki mv_ mvmx`i Mvjvwji NUbv NUQ| eyaevi `ycyi `oUvq eov knii dzjevwo cvwb Dbqb evWi AvgevMvb MvjvwjZ mvmx ivk`yj Bmjvg ivk` wjwe nq| G mgq NUbvj cywjk Awfhvb Pvwjq Aviv 5 mvmxK Mvi Ki| Zv`i KvQ _K GKwU we`wk wcj, wZb ivD wj I wZb evZj dwwWj Dvi cywjk| Mvjvwji mgq I mvmx Mvi KiZ wMq cywjk K݇Uej Acy AvnZ nqQ| Zvi wPwKrmv PjQ| eov m`i _vbvi Awdmvi BbPvR (Iwm) mq` mwn` Avjg Rvbvb, eov knii dzjevwo cvwb Dbqb evWi AvgevMvb MviKZiv Aciva msMwVK Kivi Rb c֯wZ wbj Lei cq mLvb Awfhvb cwiPvjbv Kiv nq|

G mgq Zviv cywjkK j Ki 2/3 ivD wj Ki| cvv ivevi eyjU Quyo Zv`iK Mvi Kiv nq| MviKZ`i KvQ _K we`kx wcj I 3 ivD wj I dwwWj Dvi Kiv nqQ| wZwb Rvbvb, Rjv QvjxMi mveK hyM mv`K mvLvIqvZ nvmb Ryqj nZv gvgjvi Avmvgx ivk`yi Bmjvg ivk`| Mvjvwji mgq 17 ivD ivevi eyjU Quvov nq| ivevi eyjU AvnZ ivk`K wPwKrmv `Iqv nqQ| MviKZiv njv, eov knii dzjevwo Di cvovi Kwjg Dwχbi cy ivk`yj Bmjvg ivk` (32), GKB GjvKvi gvnwdji cy Gikv` (28), Avyj LvjKi cy Avey ivqnvb (20), AvdQvi Avjxi cy Rvwb (20) I Rqbvj Avew`bi cy Gbvg~j nK cvfj (24)|


 
pag