g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Divi kvnxb nZvq mvZ Rbi hvexeb

Zvnwgbv Avvi wgZz : gvevBj dvb I bM` 5 nvRvi UvKv WvKvwZ KiZ wMq Avwgbyj Bmjvg kvnxbK nZvi Rb 7 Rbi hvexeb Kviv` w`qQ Av`vjZ| XvKvi ZZxq AwZwi gnvbMi `vqiv RR W. gv. Avvivgvb eyaevi weKvj G ivq NvlYv Kib| `cviv njb ivRy L`Kvi Iid Pvqbv ivRy, mvnvM, Avw`e gvngy` `x, gy nvmb, Avey Zvni evey Iid UbWv evey, iej I bvwmg Kwei evey| Avmvwg`i ga gy nvmb cjvZK Ges Aci Avmvwgiv Rvwgb wQjb| Zviv ivq NvlYvi mgq Av`vjZ nvwRi nj Av`vjZ Zv`i Rvwgb evwZj Ki KvivMvi cvVvb|

2007 mvji 29 Ryb ivRavbxi Div _vbvaxb 4 b^i mii 6 b^i ivWi 23 b^i evmvi mvgbi ivvq WvKvZiv GKwU gvevBj dvb I bM` 5 nvRvi UvKvi Rb kvnxbK QzwiKvNvZ Ki nZv Ki|

Avmvwg`i ga Avey Zvni evey Iid UbWv evey, ivRy L`Kvi Iid Pvqbv ivRy, mvnvM, gy nvmb I Avw`e gvngy` `x Av`vjZ ^xKvivwg~jK Revbew` c`vb Kib|

Div _vbvi GmAvB `yjvj nvmb 2008 mvji 11 deqvwi Avmvwg`i wei Av`vjZ PvRwkU `vwLj Kib| mv`bv : AvjvDwb


 
pag