g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

gZvi bkvI `k-RvwZi Rb wZKi

wiKz Avwgi : evsjv`k AvBwb `yejZv I evevqb mgmvi KviY ZvgvKRwbZ gZz gk gnvgvixi w`K avweZ nQ| Ze Avkvi msev` nQ m` mskvwaZ ZvgvK wbqY AvBbwU h_ kwkvjx| hLvb ZvgvKi mKj cKvi wevcb, cPviYv I ccvlKZv m~Yfve wbwl Kiv nqQ| GKB m mgmv wnme wPwZ Kiv nqQ AvBbi KvhKi evevqbK|

wek ZvgvKgy w`em Dcj MZKvj cMwZi Rb vb (cv) Ges AvwU UvevKv wgwWqv Avjvq (AvZv) Gi h_ AvqvRb GK AvjvPbv mfvq eviv Gme K_v ejb| GQvov Abyvb ZvgvK wbqYi Ici cwZe`bi Rb cv ZvgvK wbqY mvsevw`KZv cyivi-2013 c`vb Kiv nq| hyivwfwK AvRvwZK msMVb e-gevM wdjvb_wcR Ges KvBb di UvevKv wd wKWm (wmwUGdK) Gi mnhvwMZvq G Abyvb AvqvRb Kiv nq|

eviv ejb, ZvgvK _K ivR^ Avqi ARynvZ w`q Gi eenvi e wewfb cwZeKZv mw Kiv nQ| A_P ZvgvKi KviY gvbyli h wZ nq Zv Kii PqI AbK ewk|

MYgvagi cksmv Ki eviv ejb, MYgvagjv BZvga ZvgvKi cPviYv e Ki ZvgvK Kvvwbi AvMvmx cPviYvi c_ AbKUvB e Ki w`qQ| wK evwYRvi c_ myMg KiZ bvbvb KUKkj eenvi Ki ZvgvK Kvvwbjv ZvgvKi cPvi-cPviYv I ccvlKZv Pvwjq hvQ| ZvB AvBbi mwVK evevqb bv nj fwelZI Gjv AevnZ _vKe|Abyvbi cavb AwZw_ Z_gx nvmvbyj nK Bby ejb, a~gcvb GKwU Avmw Ges bkv| a~gcvbi bkvi gZv gZvi bkvI `k I RvwZi Rb wZKi Ges wekLjv mwKvix|

zj-KjR cvY Ges wbRMn mvb`i mvgb a~gcvb _K weiZ _vKvi Rb mKjK Avnvb Rvwbq Z_gx ejb, miKvi a~gcvb I ZvgvKRvZ cYi eenvi wbirmvwnZ Kivi AvwiKfve KvR Ki hvQ, hvi djk֓wZ KVviZi a~gcvb I ZvgvKRvZ cY eenvi (wbqY) (mskvab) AvBb 2013| GB mskvwaZ AvBbi gvag ZvgvKRvZ `ei cPvii Dχk KvbI cyivi, ew, `vb ev KvbI Abyvb i Kiv GgbwK ZvgvKRvZ `ei weqj hKvbv aibi wevcb cPviI wbwl nqQ| wZwb wbR Rxebi D`vniY Zzj ai mKjK ZvgvKRvZ cY eenvi wbirmvwnZ Kib|

mvsevw`K gvRvj nvmbi mfvcwZZ Abyvb M Ae Abvi wnme wQjb XvKv wekwe`vjqi wfwm AavcK Wv. AvAvgm Aviwdb wmwK| GQvov Abyvb DcwZ wQjb KvBb di UvevKv wd wKWm& Gi AvWfvKwm Av wgwWqv Kv-AwWbUi ZvBdzi ingvb|

Abyvb ZvgvK wbqYi wewfb welq cwZe`bi Rb RvZxq I vbxq chvq KgiZ cuvPRb mvsevw`KK cyivi c`vb Kiv nq| Zviv njb evsjv gvag (wc֛U/AbjvBb) evsjvwbDR24.Kg-Gi vd KimcۛU gvR`yj bqb, BsiwR gvag (wc֛U/AbjvBb) XvKv wUweDb-Gi vd wicvUvi dqmvj gvngy`, Uwjwfkb gvag Pvbj UvqwUdvi-Gi kvj KimcۛU gnwmb-Dj nvwKg, iwWI gvag Gwewm iwWIi wmwbqi wicvUvi Avgxb Avj ikx` Ges vbxq cwKv gvag Kzwqv _K cKvwkZ `wbK AvikxbMi-Gi vd wicvUvi Bgvg gn`x| Z_gx nvmvbyj nK Bby cyivicv cևZKi nvZ GKwU , GKwU mb`c Ges 50 nvRvi PK Zzj `b| mv`bv : ZviK


 
pag