g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Avwjqvq AvBwWGm dvkb kwgK QuvUvB cwZev` wevf

Avmv`yvgvb I Avwgbyj Bmjvg, mvfvi _K : wkvj Avwjqvq eZb-fvZv ewmn kwgK QuvUvBqi cwZev` MZKvj eyaeviI kwgK Amvl AevnZ _vK| kwgK Amvli gyL Awbw`Kvji Rb KviLvbv emn QzwU NvlYv KiQ MvgU KZc|

MZKvj eyaevi mKvj RvgMov GjvKvi AvBwWGm dvkb wjwgUW KviLvbvi kwgKiv KvR hvM w`Z Gm KviLvbvi g~j dUK 118 Rb kwgKK QuvUvBqi ZvwjKv `LZ cvq| Gmgq QuvUvBKZ kwgK`i KviLvbvi wfZi cևek KiZ bv w`j Zv`i mv_ Abvb kwgKivI GKmv_ QuvUvBqi wei wevf KiZ _vK|

GKchvq evBcvBj-Ave`yjvcyi moK Aeiva Ki BU-cvUKj wbc Ki Mvwo fvOPzii Pv Pvjvq kwgKiv| Gmgq wk cywjki m`miv jvwVPvR Ki kwgK`i Qf Ki w`j cwiwwZ ^vfvweK nq| Abw`K Avwjqvi mvwbqv MvgU kwgK Amvli KviY Awbw`Kvji Rb e NvlYv, KwUbUvj MvgU mvaviY QzwU Ges AiwYgv MvgU KgweiwZ cvjb Ki kwgKiv|

wk cywjk Rvbvq, AevnZ kwgK Amvli KviY Avwjqv wkv‡ji wkgyjZjvq mvwbqv MvgUwU Awbw`Kvji Rb e NvlYv Ki KZc| mKvj KviLvbvq Gm G ei bvwUk `LZ cvq kwgKiv| eZb-fvZvmn wewfb `vweZ kwgKiv wevf Kij KvVMov GjvKvi KwUbUvj MvgU mvaviY QzwU NvlYv Kiv nq| GKB `vweZ cvkeZx AiwYgv MvgU KgweiwZ cvjb KiQ cwZvbwUi kwgKiv| Gw`K, KviLvbv fvOPzii KviY RvgMov GjvKvi AvBwWqvm dvkbi 118 Rb kwgKK QuvUvB KiQ cwZvbwUi KZc|

cwiwwZ ^vfvweK ivLZ wkv‡ji wewfb iZc~Y vb AwZwi cywjk gvZvqb iqQ| mv`bv : AvjvDwb


 
pag