g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

kPxbi 2022 wekKvci ^c

vUm W : KvZvi 2022 mvji dzUej wekKvc fviZi Ljvi evcvi Avkvev`x kPxb UzjKvi| fviZi RvZxq Ab~a-15 mve Rywbqi dzUej cwZhvwMZvi dvBbvj kl gy^vBqi GKwU zj cyivi weZiYx Abyvb G cZvkv Rvwbq GB evwUs-wKse`w ejb, Avwg Rvwb 2022 mvj fviZxq dzUej GKUv eo NUbv NUe| Avkv Kwi fviZ m eQi wekKvc Ljvi myhvM cve| GLb GUvB Zvgv`i j nIqv DwPr| AMRiv Zvgv`i c_ `Lve| Zv`i c`c AbymiY Kiv Avi ^ci evevqbi c_ GwMq Pjv| Avwg Zvgv`i GKUv mvaviY civgk w`Z cvwi| LjvUvi cwZ AbyivMx nI| LjvUvK cvMji gZv fvjevmv| GUvB ZvgvK KVvi cwikg KiZ mvnvh Kie| ^c `Lv Avi Zv evevqb GwMq hvI| Zv njB ^c mwZ ne| evsjvwbDR

G evcvi wbRi D`vniY Zzj ai U-IqvbW `yUviB mevP ivb I kZKi gvwjK UzjKvi ejb, wKUi cwZ AbyivMi KviYB Avwg GZ wKQy ARb KiZ ciwQ| Avwg wKUK cvMji gZv fvjevmZvg, GLbv fvjevwm| mB m Pvi cvki mevi mg_b I fvjevmv AvgvK kw RywMqQ, wbRi mivUv Xj w`Z AbcvwYZ KiQ| ejv hvq gvV bg fvjv Ljvi mwVK Avgvi Rb c֯ZB wQj| MZ 23 eQi ai AvgvK AKz mg_b `qvi Rb Avcbv`i mevBK ARm abev`|


 
pag