g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

wZxq ivD RKvwfP

vUm W : Kvwiqvi M֨v vg c~iYi j c_g avc civjb bvfvK RKvwfP| gjevi ejwRqvb WwfWb MvwdbK 7-6, 6-4 I 7-5 Mg nvwiq wZxq ivD wbwZ Kijb weki GK b^i ZviKv| cii ivD mvweqvb ZviKvi cwZc AvRwUbvi B`v cqv| gvP kl RvKvwfP ejb, Acv Kivi Rb mKj f`i abev`| fvjv GKUv gvP wQj| WwfW `viY GKRb Ljvqvo, Zvi AbK cwZfv AvQ| wRZ Avwg Avbw`Z| GfveB Pvwjq hZ PvB| QqwU M֨v vgRqx RKvwfPi iuvjv Muviv wkivcv GLbI RZv nqwb| GB KvU Zvi miv cvidig wQj MZ gmyg| wkivcvi jovBq vwbk ZviKv ivdvqj bv`vji KvQ ni hvb wZwb|


 
pag