g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Aw`wZ gnwmbi mxZ mܨv 1 Ryb

wbR^ cwZe`K : Bwiv Mvx KvjPvivj mUvi AvqvRb Kiv nqQ iex`mxZ wkx Aw`wZ gnwmbi GKK mxZ mܨv| mxZvbyvbwU AvMvgx 1 Ryb mܨv mvo QqUvq jkvbi KvjPvivj mUvi AbywZ ne| U evsK Ae Bwqvi mnhvMxZvq evsjv`ki cLvZ wkx`i wbq wbqwgZ mxZ mܨvi AvqvRb Ki Bwiv Mvx KvjPvivj mUvi|

ZviB Ask wnme GB AvqvRb| mxZ mܨvwU mevi Rb Dy|


 
pag