g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

wgDwRK d Bgivb I wbSi

G mgqi Rbwcq mxZ wkx Bgivb I wbSi| Rbwcq G `yZviKv wkx Gevi `kK`i mvgb nvwRi nQb Avi wUwfi wbqwgZ jvBf zwWI KbmvU evsjvjvqb wgDwRK d G| evsjvjvqb wgDwRK d mK Bgivbejb, jvBf Abyvb MvIqvUv Avwg `viY fve DcfvM Kwi| mimwi MvBj kvZv`i KvQ _K ZvrwbK GKUv cwZwqv cvB| G Abyvb AvmwQ fvjv wKQz Mvb `kK`i kvbvZ| Avkv Kwi fvjv wKQy Mvb `kK`i Dcnvi w`Z cvie|

AbyvbwU Dcvcbv KiQb bymivZ dvwiqv I cևhvRbv KiQb mvnj ivbv we`yZ| AbyvbwU cPvi ne AviwUwfZ AvR enwZevi ivZ 12Uv 05 wgwbU|


 
pag