g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

KKUj-fvOPzii niZvj

News Picture

ivRavbxZ hvbevnb PjvPj wQj AbKUv ^vfvweK
BmgvCj mvBb Bgy : ivRavbxi wewfb RvqMvq Mvwo fvOPzi, KKUj weviY, SwUKv wgwQji ga w`q weGbwci bZZvaxb 18 `jxq RvUi WvKv mKvj-mܨv niZvj kl nqQ| niZvji iZ ivRavbxi wewfb RvqMvq Mvwo fvOPzi, KKUj weviY I SwUKv wgwQj KiQ Qv`jmn niZvj mg_Kiv|

UiUvq cv mZz gvgjvi bvwb || nvwRi nbwb evsjv`wk eskvZ BmgvBj

gvnv` Avjx evLvix : UiUv _K
AUvwiI mywcwiqi KvU Ae Rvwm cv mZz gvgjvi Pov bvwbi w`bY avhi c_g w`b evsjv`wk eskvZ gvnv` BmgvBj ev Zvi AvBbRxex KD DcwZ bv _vKjI Aci Avmvwg fviZxq eskvZ igk kvn I Zvi AvBbexRx WwfW we. KvwR DcwZ wQjb|
MZKvj 29 g mKvj mvo 9Uvq cv`wkK mevP KvU AUvwiI mywcwiqi KvU Ae Rvwmi gvWvg Rvwm gvKIqvUi Av`vjZ cv mZzi `ybxwZ gvgjvq Kivckb Ae dib Awdwmqvj Av-Gi Aaxb wePvivaxb IB 2 Avmvwgi DcwZ nIqvi wb`k wQj|
 

mwnsmZv ne bv wbqZv w`jB mgveki AbygwZ

bRg~j nK miKvi : ^ivgx W. gnxDxb Lvb AvjgMxi ejQb, mfv-mgvek wbwl Kiv nqwb| bivR-mwnsmZv ne bv GgbwU wbwZ Kivi cwZk֓wZ w`qB mfv-mgveki AbygwZ wbZ ne|
MZKvj eyaevi RvZxq msm` ^iv gYvjq mwKZ vqx KwgwUi eVK RvZxq cvwUi Ggwc gywReyj nK Pzby mfv-mgvek wbwli welq ck Zzjj ^ivgx GK_v ejb|
 

Rvwgb gyw cjb eveybMix

News Picture

gZzi Re Qovbvi Pv, wPwKrmKiv ejQb kvgy
BmgvCj mvBb Bgy I Zvnwgbv Avvi wgZz : ndvRZ Bmjvgi gnvmwPe gvIjvbv gvnv` Rybvq` eveybMix gwZwSj _vbvq Kiv c_K wZbwU gvgjvq Rvwgb cqQb| MZKvj eyaevi bvwb kl XvKvi gnvbMi nvwKg kvnwiqvi gvngy` Av`bvb eveybMixK Rvwgb `b|
 

Kv`i gvjvi ci mvC`xi AvwcjiI 60 w`b cvi

gvngy`yj Avjg : 60 w`b cvi Kij AviKwU gvgjv| mgqmxgv 60w`b kl njI gywhyKvjxb gvbeZvweivax Aciva UvBeybvji ivq duvwmi `cv RvgvqvZi bvqe Avwgi `jvIqvi nvmvBb mvC`xi Avwcji bvwb GLbv iB nqwb| hw`I AvRvwZK Aciva UvBeybvj AvBbi (mskvab) 21(4) aviv Abymvi Avwcj `vqii 60 w`bi gaB Zv wbwi K_v ejv iqQ| 

DPwkv mxgvnxb mgmv weivRgvb

News Picture

gyiv` nvmb : DPwkv `k I RvwZi g~j PvwjKvkwi ga AbZg| ZvB ivi `vwqZ cwZwU hvM bvMwiKi Rb Dchy wkvi cwiek wbwZ Kiv| Ze evsjv`ki mvaviY gvbyli ga GLb DPwkvi cwZ wekl mPZbZveva Zwi nqQ, hv AvM wQj bv| Kbbv, wekvqbi G hyM DPwkv MnYi weK gvbyl fveZ cviQ bv ej gb Kib b`vb BDwbfvwmwUi Uvw evW Pqvigvb AavcK W. Avey BDmyd gv. Ave`yjvn| 

ZviK wdijI Aemi beb bv Lvj`v wRqv

ZviK mvjgvb : weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbK `ki mePq Rbwcq bZv `vwe Ki `jwUi Pqvicvimbi Dc`v kvgmyvgvb `y`y AwfhvM KiQb, `ki mePq Rbwcq bZvK cwZnZ KiZB cavbgx I Zvi gxiv bvbv AccPvi PvjvQb| wbcxwoZ RbbZv ZviKi wei wg_v gvgjv cZvnvi I Zvi bvg Kzrmv iUvbvi cwZev` mviv`k mKvj-mܨv niZvj Avnvb Kiv nqwQj| 

hyvcivai ivq AvMi ga KvhKi : Z_gx

`xcK Payix : Avwcji ivq wbq AvMvgx AvMi ga hyvcivax`i ` KvhKii Avkvev` cKvk KiQb Z_gx nvmvbyj nK Bby|
MZKvj eyaevi eez GwfwbDq RvZxq mgvRZvwK `ji (Rvm`) K`xq Kvhvjq XvKv gnvbMi Rvm`i mg^q KwgwUi AvjvPbv mfvq cavb AwZw_i ee wZwb Gme K_v ejb|
Rvm` mfvcwZ nvmvbyj nK Bby ejQb Lvj`v wRqv RvgvqvZK ivi hZ PvB Kib bv Kb, Kvbv jvf ne bv|
 

wcQy nUj evsjv`k evsK

FY kYxKiY, cwfkwbs I cybtZdwmwjKiY bxwZgvjv
Kvjvg AvRv` : FY kYxKiY, cwfkwbs I cybtZdwmwjKiY bxwZgvjvq AveviI cwieZb GmQ| eemvqx, D`vv I evsKvimn mswk`i Pvci gyL G msv bxwZgvjvq MZKvjiwUmn AZ Pvievi mskvabx AvbZ eva nqQ K`xq evsK| G wbq AveviI mgvjvPbvi mw nqQ|
 

cigvYy cևKkjx`i `Zv evovZ cavbgxi Avnvb

News Picture

`xcK Payix : cigvYy we`yr cwiPvjbvi mgZv ZwiZ `Zv evovZ Zrci nZ cևKkjxmn mswk`i cwZ Avnvb RvwbqQb cavbgx kL nvwmbv|
`ki Av_-mvgvwRK Dbqb cvigvYweK kwi iZ kxlK AvRvwZK GK mwgbvii Dvabx Abyvb ee wZwb G Avnvb Rvbvb|
wevb I chyw gYvjq Ges ivwkqvi ivxq gvwjKvbvaxb cigvYy Rvjvwb msv ivmvZvg h_fve `yw`bevcx wbDwKqvi cvIqvi : G Pv Ae mvKmmdzj BKvbvwgK G mvwmI-cwjwUKvj WfjcgU kxlK G mjbi AvqvRb Ki|
 

wgqvbgvi di e-gymwjg msNl

AvRvwZK W : wgqvbgvii mxgv msjM jvmwnI kni gjevi e I gymjgvb`i ga mv`vwqK `vv Qwoq co ej iqUvi RvwbqQ| evsjvgBj
G mgq GKwU gmwR` I GKwU e gw`i AwMmshvMi NUbv NU ej cZ`kxiv Rvbvq| MZ eQi `kwUZ e-gymjgvb`i ga fqven msNli NUbv NU| PjwZ eQii gvP gvmI `kwUZ mv`vwqK `vvq Kgc 44 Rb wbnZ nq hv`i AwaKvskB wQj gymjgvb|
 

ZviK ingvbK BUvicvj wK Mvi KiZ cvie?

gvnv` Avjx evLvix : UiUv _K
AvcvZ`wZ hyivR ivRbwZK Avkqcv weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbK evsjv`k miKvi wePvii gyLvgywL KiZ PvBQ, `ki MYgvag Zv-B ejQ|
cevm Rxebi 5 eQi GB c_g ZviK ingvb hyivR weGbwci kxlvbxq bZe`K wbq c~e jۇb MZ 22 g AvqvwRZ GK mfvq ZˡveavqK miKvii Aaxb AvMvgx msm` wbevPbi Rb AvIqvgx jxMi Ici Pvc w`Z cevmx`i Avnvb Rvbvb I cv mZz cK `ybxwZZ kL nvwmbvi cwievi hy ej AwfhvM Kib|
 

wRqvDi ingvbi gZzevwlKx AvR

News Picture

ZviK mvjgvb : AvR 30 g| weGbwci cwZvZv knx` ivcwZ wRqvDi ingvbi 32Zg gZzevwlKx AvR| 1981 mvji GB w`b PMvg mvwKU nvDR ivwhvcbKvj wKQy wec_Mvgx mbvm`mi AvgY wZwb knx` nb| Gmgq Zvi eqm nqwQj gv 45 eQi| wRqvDi ingvbi mZZv, wbv, Mfxi `kcg, cwikgwcqZv, bZZi `pZv cfwZ Yvewj G`ki MYgvbyli n`qK k KiwQj| 

wek kvwivq evsjv`k AvRvwZKfve ckswmZ

`xcK Payix : cavbgx kL nvwmbv ejQb, evsjv`k wek kvw I wbivcv ivi cևPv AevnZ ivLZ ecwiKi| RvwZi wcZv eez kL gywReyi ingvb m~wPZ ciivbxwZ AbymiY Ki Avgiv wek kvw I wbivcv ivi cևPv AevnZ ivLZ `pcwZ| evsjv`k GKwU AMYx iv wnme AvR AvRvwZKfve ckswmZ nQ| 

mw` Aviei ev`kvn Avyjvn wKwbKvwj W_

ivwk` wiqvR : mw` Aviei ev`kvn Avyjvn web Avyj AvwRR Avj m` iZi Amy Aevq iqQb| ZvK Kwg kvm-ckvm eevi ga ivLv nqQ| mw` Aviei GKwU evZvmsv ejQ ev`kvn g~jZ wKwbKvwj W_ Aevq iqQb| MZ GK mvni ewk mgq ai ZvK G aibi jvBd mvcvU w`q ivLv nqQ| 

ZvRixb gvwjK `jvqvii wei nZv gvgjv

Zvnwgbv Avvi wgZz : Avwjqvi wbwcyi cyo hvIqv ZvRixb MvgUmi gvwjK `jvqvi nvmbmn AvZbvgv 20-30 Rbi wei nZv gvgjv `vqi KiQb IB AwMKv wbnZ GK MvgUKgxi fvB| wbnZ MvgUKgxi bvg invbv eMg| Zvi evwo ivRevox Rjvi cvskv _vbvi Kmev gvRvBj Mvg| eyaevi invbv fvB Avyj gwZb XvKvi wPd RywWwkqvj gvwRU Av`vjZ G gvgjvwU `vqi Kib|