Gwcj 26, 2016, gjevi : ekvL 13, 1422

MnKgxi AwaKvi wbwZ KiZ bxwZgvjv cևqvMi `vwe

Rvdi Avng`: AvU eQi ai Abi evmvq KvR KiwQ| GLb Avi KvR KiZ cvwi bv| ZvB ivRMvi bB| KvbI ejv LvB, KvbI ejv bv Lq _vwK| GKwU Qj AvQ, Lvivc nq MQ| gvRvi nvo q MQ| KD Ilya wKb w`j LvB| bv w`j AmyL wbq q _vwK|

K_vjv MnKgx RyjLvi| _vKb RyivBb| wZwb GmwQjb MnKgx myiv bxwZgvjv evevqb mwKZ GKwU MelYvc Dcvcb Abyvb| MZKvj ivRavbxi wmiWvc wgjbvqZb G MelYvc Dcvcb Kiv nq| Abyvb Aviv 10 _K 15 Rb kwgK GmwQjb wbR`i Afve-AwfhvMi K_v ejZ| mevB wbR wbR mgmv Zzj aib| wiwdDwR Av gvBMUwi gyfgU wimvP BDwbU (ivgi) AvqvwRZ Abyvb cavb AwZw_ wQjb kg welqK msm`xq KwgwUi m`m Bmivwdj Avjg| Zvmwbg wmwKxi mvjbvq Aviv ee ivLb kwgK bZv Wv. IqvR`yj Bmjvg Lvb, wejm-Gi hyM wbevnx cwiPvjK myjZvb Avng`, gvbevwaKvi Kgx AvWfvKU mvjgv Avjx, Avgcqvm Avmvwmqkbi kg Dc`v mvBdzj Bmjvg cgyL|

Bmivwdj Avjg ejb, wk MnkwgKiv AvaywbK hyMi `vm| GKB vb wbRi mvbK me aibi myhvM myweav `Iqv nQ| cvkB GKB eqmi GKwU Qj ev gqK b~bZg gvbweK myweav _K ewZ Kiv nQ| ay AvBb ev bxwZgvjv Ki Gme ewZ gvbyli AwaKvi wbZ Kiv hve bv| Gme gvbyli AwaKvi wbZ KiZ nj AvM gbvfwi cwieZb KiZ ne| cvkvcvwk `vwe evevqb kwgK msMVbjvKI kwkvjx nZ ne|

Abyvb Wv. IqvR`yj Bmjvg Lvb ejb, MnKgx myiv bxwZgvjv cvk KivUv mnR wQj bv| gawe I DPwe kwYi cej weivwaZvi gyL GB bxwZgvjv cvk Kiv nqQ| Ze GB bxwZgvjvi mvdj wbfi KiQ cPvii Ici| bxwZgvjv wbqvMKZv Z_v Avcvgi gvbyli KvQ cuQvbv bv Mj MnKgxiv Gi mydj cve bv| gvbyli KvQ cuQvZ bv cvij MnKgx wbqvMKZv`i gvbweK AvPiY I mvgvwRK wbivcv myweav cve bv| we`kMvgx kwgK`i cwkYi eev KiviI civgk `b wZwb|

myjZvb Avng` ejb, MnKgx`i kvw wbwZ Kivi c_ UvKv cwZeKZv mw KiQ| KvbI MnKgx nZvi ci Av`vjZ Mj GK chvq MnKgxi cwievii c _K Avcm Ki gvgjv Zzj bIqv nQ| nZvi wkKvi njI cwievii c _K ejv nQ AvZnZv KiQ| MnKgxi mvgvwRK wbivcv mwZ AvBbi cևqvM I gvbevwaKvii evevqbi `vwe Rvbvb|

AvWfvKU mvjgv Avjx ejb, bxwZgvjv nqQ| GLb cևqvRb wbhvZb cwZivag~jK AvBb, hvi gvag ebvi wei Av`vjZi gyLvgywL nIqv hve| miKvi G evcvi BwZevPK| G myweav KvR jvMvZ ne ej wZwb civgk `b| Aev eyS bxwZgvjv cևqvM civgk `b mvBdzj Bmjvg| wZwb ejb, AbK Mixe I kgRxex cwievi AvQ hviv KvbI cwievii KvQ mvbK iL KvR hvq| Gi gvag IB mvb GKw`K LvIqv-`vIqv cvq, Abw`K evev-gvi AeZgvb m cvQ| MnKgx bxwZgvjvi KVvi cևqvM Gme wk myhvM nvive| wZwb AviI ejb MnKgx AvBbi cYqb miKvii Ici Pvc mw KiZ ne| mv`bv : G K AvRv`


This page has been printed from the web site of Amaderorthoneeti (www.Amaderorthoneeti.com).
URL: http://www.amaderorthonete.com/content/2016/04/26/news0716.htm

 

Amaderorthoneeti