Avei 15, 2013, gjevi : Avwkb 30, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Mvbi RMZ cieZx cRi wgDwRK chyw

bvgvb kvgxg, wmWwb _K : c_gevii gZ evsjv Mvbi RMZ cieZx cRi wgDwRK chywi eenZ nZ hvQ| wmWbx cevmx k cևKkjx mi cv c_g KvbI evsjv Mvb 5.1 mvivD wmUg KiZ hvQb| G welq wZwb ejb, Mvb GB kKkj eenvii dj kvZviv nvg w_qUvi eenvi Ki evsjv Mvb m~Y wfb gvvq ^v` cve hv GZw`b cwgv Mvb cvIqv hZ| mvaviYZ AZvaywbK we`wk wmbgv wKsev MgmG DPchywi 5.1 A_ev 7.1 mvivD mvD eenvi Kiv nq _vK| AwWI Mvb c_gevi eenZ njI G chyw Avgv`i `k GKeviB bZzb bq, `k ek wKQy PjwP BZvga 5.1 Wjwe mvD wg Kiv nQ|

5.1 mvivD wmg G mvaviYZ GKwU mveEdvi QvovI 5wU Pvbj _vK hv jdU, ivBU, mUvi, wiqvi jdU, wiqvi ivBU Pvbj cyiv Ni k Qwoq `q|

dj gvbe gw wgDwRKi cwZwU wbw` gvv Ges Aevbi wgvwK aviYv Zwi KiZ cvi| GB kKkj eenvi Mvb AviI k֓wZgayi ne Ges Abyfe bZzb gvv hvM Kie hv AviI cwic~Yfve msMxZi im Av^v`b mnvqZv Kie| mi cv wbwZ KiQb h, GLb _K Zvi wgws Kiv cwZwU MbB GB chyw eenvi Kiv ne| DjL, 2004 mvj _K G ch evsjv`k Zvi Kiv ek wKQy Avjevg Ges Mvb ei nqQ|

G wZwb wbR^ zwWI, mvD iK AwWI jve eenvi Kib| Gici 2009 mvj ei nq wdPvwis Avjevg wQbc| kvZv`i myweavi Rb Zvi AvMi Avjevgi wZbwU Mvb wkMwMiB AbjvBb hy nZ hvQ 5.1 G| GQvov AvMvgx wWm^i Zvbfxi Avng`i l wgW Avjevg Zvi wbRi GKwU Mvb _vKQ hvZ wZwb 5.1 mvivD mvD chyw eenvi KiQb| mi cv GB gvag RwoZ mevBK GB chyw eenvii Avnvb Rvbvb| GZ Ki wgDwRK Kvvwbjv 5.1 chywi Avjevg cKvk AvMnx ne ej wZwb Avkv cKvk Kib| mv`bv : ZviK


 
pag