AvM 25, 2013, iweevi : fv` 10, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

jeY gRy` _vKvi ciI Avg`vwbi wmvi cwZev` RvwbqQ Pvwliv

Gg K `vk, PKwiqv : mvo 7 jvL gwK Ub jeY gRy` _vKv mˡI 2 jvL gwK Ub jeY we`k _K Avg`vwbi wmv bIqvi cwZev` MZKvj kwbevi weKvj KevRvii PKwiqvq 5wU msMVb cwZev` mfv KiQ| G mfvq AvZNvZx jeY Avg`vwbi wmv cZvnvi bv Kij Rjv I DcRjvq cwZev` mfvmn gvbeeb Kgm~wP cvjbi NvlYv `Iqv nqQ| mfvq KevRvii 8 DcRjv QvovI PMvgi euvkLvjx, bvivqYM I Puv`cyi _K jeY wki m RwoZ bZe` DcwZ wQjb|

evsjv`k jeYPvwl mwgwZi mfvcwZ AvWfvKU knx`yjvn Payixi mfvcwZZ PMvg KvMv evU gvwjK mwgwZi mvaviY mv`K Ave`yj gvjKi Dcvcbvq PKwiqv iqj cvjm KwgDwbwU mUvi wgjbvqZb AvqvwRZ cwZev` mfvq ee ivLb bvivqY jeY AvoZ`vi mwgwZi mfvcwZ gvgybyi iwk`, hyM mvaviY mv`K ^cb wgqv, jeY wk euvPvI Av`vjb msMvg cwil`i KevRvi Rjv mfvcwZ Bmjvgcyi BDwc Pqvigvb gvvi Ave`yj Kv`i, mvaviY mv`K mvsevw`K Gg Avi gvneye, myRb Rjv mvaviY mv`K mvsevw`K gvneyeyi ingvb, Rj cwienb bZv Rvdi Avjg euvwk, jeYPvwl e`iLvjx BDwc Pqvigvb gvnv` Avjx, jeYPvwl mwgwZi bZv bwRi Avng`, nviYyi iwk`, DcRjv QvjxMi mfvcwZ AvjnvR nvq`vi Avjx cgyL| mfvq Rvbvbv nq, Avi gv `yBgvm ci Avei _K i ne jeY Drcv`b gmyg| G mgq jeYi cևqvRb wZb _K mvo wZb jvL gwK Ub| weMZ eQi Drcvw`Z jeYi ga eZgvb gRy` iqQ mvo 7 jvL gwK Ub| bZzb gmyg i nIqvi mgqI D؄ _vKe 4 jvL gwK Ub jeY|

GiciI bxwZgvjv Dcv Ki 2 jvL gwK Ub jeY we`k _K Avg`vwb KiZ Pv i nqQ| G Pv mdj nj 55 nvRvi jeYPvwlmn cZ I civfve jeY wk wbqvwRZ mviv`ki 20 jvL gvbyl wZM֯ ne| GiB cwZ 5wU msMVb h_vg evsjv`k jeYPvwl mwgwZ, PMvg KvMvevU gvwjK mwgwZ, bvivqYM AvoZ`vi mwgwZ, Rj cwienb mwgwZ I jeY wk euvPvI Av`vjb msMvg cwil` HKefve jeY Avg`vwbi wmvi wei vf duym DVQ Pvwliv| G aibi AvZNvZx wmv cwZnZ KiZ GKm Av`vjb Kgm~wP wbq gvV bgQ Zviv| KevRvi, PMvg QvovI bvivqYM, SvjKvwV I Puv`cyi wk GjvKvq Gme msMVb chvqg mfv, mgvek I gvbeebmn bvbv Kgm~wP cvjbi NvlYv w`qQ| wewmKi Z_ Zzj ai mfvq eviv ejb, MZ gmyg jeY Drcv`b nqwQj cvq 18 jvL gwK Ub| Gi AvMi gmygi D؄ wQj 2 jvL gwK Ub jeY| `k GKeQi jeYi Pvwn`v iqQ 16 jvL gwK Ub| weMZ gmyg _K AvMi klchvq ch Pvwn`v c~iY Ki jeY gRy` iqQ mvo 7 jvL gwK Ub| `yBgvm ci bZzb gmyg i nIqv ch gRy`KZ jeY _K eenvii ciI AwZwi gRy` _vKe 4 jvL gwK Ub| GiciI GKwU ^v_vblx gnj KwZcq Avgjv`i eenvi Ki 2 jvL gwK Ub jeY we`k _K Avg`vwbi cuvqZviv KiQ| AvZNvwZg~jK GB wmv eve ic cj jeY wki m RwoZ mviv`ki 20 jvL gvbyl eKvi nq c_ eme| bvhg~j bv cq 55 nvRvi Pvwl jeY Pvl _K gyL wdwiq be| ZvB jeY Avg`vwbi gZv AvZNvwZ wmv evwZj KiZ cavbgx, wkgx I evwYRgxi Riwi nc PvIqv nqQ| mv`bv : ZviK


 
pag