g 31, 2013, evi : R 17, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

Aea Mvm mshvMi `vq Kvi?

Kviv w`qQ Rvwb aiZ cviwQ bv : cUvevsjvi Pqvigvb
gbRyi-G AvwRR : Mvmi msKU `wLq 2010 mvji 13 RyjvB AvevwmK MvnK`i bZzb mshvM e Ki `Iqvi ci hviv mshvM wbqQb Zv`i Aea mshvM ejv njI Gi `vq wbQ bv Rvjvwb gYvjq, cUvevsjv, wZZvm I weZiY msvjv| Ze wekliv ejQb, G Aea mshvMi Rb `vqx wZZvmmn miKvii EaZb gnji KZvewiv|

weGbwci 3 bZvi msm` m`m c` SzuwKi gyL

bvkivZ Avwkqvbv Payix : weGbwci 3 msm` m`mi c` SzuwKi gyL iqQ| evwZj nq hZ cvi Zv`i m`m c`| KvivMvi _vKvi KviY AvMvgx msm` Awaekb weGbwc hvM w`jI Zviv cviQb bv| Giv njb weGbwci vqx KwgwUi m`m Gg K Avbvqvi, eiKZ Djvn eyjy, gvbeZvweivax Aciva Awfhy mvjvnDwb Kv`i Payix| 

2 Ggwci gywi Rb wKviK viKwjwc

ZviK mvjgvb : Kvivew` `ji 2 msm` m`mi gywi Rb wKvii mnhvwMZv Pvq weGbwc| MZKvj `ycyi Kvivew` `jxq msm` m`m`i gywi `vweZ weivax`jxq wPd Bc Rqbyj Avew`b dviKmn 5 m`mi cwZwbwa `j RvZxq msm`i wKvi W. wkixb kviwgb Payixi m mvvr Ki viKwjwc w`qQb| MZKvj `ycyi RvZxq msm`i wKvii Kvhvjq Zvi m `Lv Ki G viKwjwc `b| 

Pj Mjb FZzcY Nvl

News Picture

wigb gvndzR : fviZi LvwZgvb evOvwj, PjwP wbgvZv FZzcY Nvl (49) Avi bB| KjKvZvq wbR evwoZ n`ivM Avv nq gviv MQb wewk cwiPvjK FZzcY Nvl| MZKvj enwZevi mKvj mvZUvq ZvK gZ Aevq cvIqv hvq| fviZxq msev`c Avb` evRvi m~ G Lei Rvbv MQ| ek wKQyw`b aiB Amy wQjb, fzMwQjb cvbwqvUvBwUm ivM| 

`yt`i ga Lvevi weZiY Kijb Lvj`v wRqv

News Picture

ZviK mvjgvb : w`bfi bvbv Kgm~wPi ga w`q MZKvj cvwjZ njv weGbwci cwZvZv knx` ivcwZ wRqvDi ingvbi 32Zg gZzevwlKx| bZvKgx-mg_K`i m wbq knx` ivcwZ wRqvDi ingvbi gvRvi dzj w`q kv Rvbvb weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv| Gici ivRavbxi 24wU vb Mixe `yt`i gvS Lvevi weZiYI Kib| 

ZˡveavqK AveviI bv Rvbvjb kL nvwmbv

UK kvZ RbMYK wev Kiv nQ
`xcK Payix : AwbevwPZ ZˡveavqK miKvi msweavb cybenvji `vwe cybivq bvKP KiQb cavbgx kL nvwmbv| wZwb ejb, AvMvgxZ h BjKkb Kiev, AZ evsjv`ki WgvwUK avivevwnKZv eRvq ivLvi Rb Zv KiZ ne| Kvbv bv Kvbv RvqMv _K Zv i KiZ ne|
 

Kvgivb-Avwid `yRbiB gyL Dbqbi K_v

News Picture

Avkivd Payix ivRy I Aib miKvi, wmjU _K : wmjU wmwU Kicvikb wbevPb AvIqvgx jxM I 14 `j mgw_Z bvMwiK KwgwUi gqi c`cv_x, wmjU wmwU Kicvikbi m` we`vqx gqi e`i Dwb Avng` Kvgivb bMiRyo MYmshvM I cPviYv Pvwjq hvQ| nxZvKvx mg_K`i wbq cvovgnjv I ewevwoZ hvQb Ges Zvi wbevPwb cZxK Avbvim g~jevb fvU cv_bv Ki PjQb| 

ewikvj gqi cv_x gvgybK hyejxM _K ewnvii wmv

News Picture

nvwmeyj Bmjvg, ewikvj _K : `jcwicx KvR Kivq hyejxM gqi cv_x gvngy`yj nK Lvb gvgybK ewnvi Kivi wmv bIqv nqQ| bMixi GKwU AvevwmK nvUji mfv K evsjv`k hyejxMi `i mv`K KvRx AvwbPzi ingvb mvsevw`K`i m gZwewbgqKvj MZKvj enwZevi weKvj G NvlYv `b| Gmgq DcwZ wQjb hyejxMi Pqvigvb Igi dviK Payix, cwmwWqvg m`m gvneyeyi ingvb wnib I AvZvDi ingvb AvZvi, hyM mv`K myeZ cvj, mvsMVwbK mv`K dviK nvmvb Zzwnbmn Rjv I gnvbMi hyejxMi bZviv| 

`ytmgq Kvgivbi cvk bB myjZvb gbmyi

News Picture

jwZd byZb, wmjU _K : wmjU wmwU Kcvikb wbevPb ez Kvgivbi `ytmgq myjZvb cvk bB? WvKmyi mveK wfwc AvIqvgx jxMi mveK mvsMVwbK mv`K myjZvb gvnv` gbmyi weMZ wZbwU wbevPb cvk _vKjI Gevii wbevPb ez Kvgivbi cvk bB| cKvk wbevPwb MYmshvM bv _vKjI bc_ KjKvwV bvoQb WvKmvBUi mveK Qv·bZv myjZvb gvnv` gbmyi| 

MvRxcyi weGbwci `yB cv_x gyLvgywL

RR Avnv`, MvRxcyi _K : 6 RyjvB Abyq MvRxcyi wmwU Kicvikb wbevPb gqi c` 18 `jxq RvUi cv_x evQvB wbq weiva cKvk ic wbqQ| nvBKgvi wMb wmMbvj `vwe Ki AavcK gvbvbi mvsevw`K mjbi ci cvv mjb Ki wbRi KvQ k wmMbvj iqQ ej `vwe KiQb GKB `ji Aci cv_x nvmvb Dwb miKvi| 

gyPjKvi kZ fi Rb ZviKi wePvi ne

gv. kwn`yj Bmjvg, PMvg : Ab `iRv w`q gZvq AvmZ `ki evBi _K loh KiQ ZviK ingvb| we`k _K `ki gvwUZ Gb Zvi DwPr wePvi Kiv ne| MZKvj enwZevi PMvg bMixZ bZzb PviwU _vbvi Kvhgi Dvab kl mvsevw`K`i wewfb cևki Reve ^ivgx W. gnxDxb Lvb AvjgMxi Gme K_v ejb| 

bvbv wevwZ mRji cwievi nZvKv nZ cvi ej aviYv

News Picture

wZxq `dvq Awfhvb i nqwb GLbI
Kvjvg AvRv` : evsjv`wk GfviRqx gvnv` Lvj` nvmbi (mRj Lvj`) cwievi wevwi ga coQ| Zvi gZz wbq wfb wfb K_v kvbvq G wevwi mw nqQ| KD KD ejQb, gZzi Lei cPvi nIqvi ciI mRj RxweZ wQjb| Avevi mRji gi`n Dvi Awfhvb cwiPvjbvKvix `ji cavb ejQb, ԆKD nqZv mRji Kvgii `woi euvab Lyj w`q _vKZ cvib|
 

Rvwgb bv PqI cjb Kv`i wmwKx

Zvnwgbv Avvi wgZz : ^ivgx gnxDxb Lvb AvjgMxiK ivRvKvi ejvi AwfhvM gvbnvwbi gvgjvq Rvwgb bv PqI Rvwgb cvQb eexi Kv`i wmwKx (exiDg)| enwZevi gvgjvwUZ Zvi wei PvRMVb bvwbi w`b avh wQj| ^vfvweKfve Zvi Rvwgb PIqvi K_v| wK wZwb Rvwgb PvBeb bv ejjI Rvwgb gyi KiQb Av`vjZ| 

gvmevcx mgvek Kie gnvbMi AvIqvgx jxM

`xcK Payix : XvKv gnvbMixZ Ryb gvmevcx myax mgvek Kivi wmv wbqQ gnvbMi AvIqvgx jxM| mKj _vbvq wbevPbK mvgb iL G Kgm~wP MnY Kiv ne| Rybi c_g mvn _K gvmevcx G Kgm~wP i ne ej gnvbMi AvIqvgx jxMi GKvwaK bZv RvwbqQb|
AvIqvgx jxM bZviv Rvbvb, gnvbMixi Kvbv _vbvq KZ ZvwiL G myax mgvek AbywZ ne Zv GLbI wVK nqwb|
 

`vm Kbv-ePvi gy`v!

News Picture

gvngy`yj Avjg : gvwbjv| `LZ emjUi gZv| Ze emjU bq, GwU gy`v! G gy`v eenvi nZv `vm Kbv-ePvq| ZvB gvwbjvK ejv nZv f emjU gvwb| Luv`hy Zvgv w`q Zwi GB gy`v| 2 _K 10wU gy`v w`q cbiv Ges lvj kZK cwg AvwdKv (eZgvb Nvbv, UvMv, ewbb, bvBRwiqv) A‡j GKRb cyil `vm q Kiv hZ| 

AveviI `yM QovQ XvKv Iqvmvi `~wlZ cvwb!

Zvdvj nvmb : XvKv Iqvmvi cvwbZ Aveviv `yM QovQ| Zvi ciI bMievmxK eva nqB Iqvmvi `yMhy cvwb cvb KiZ nQ| XvKv Iqvmv KZc ejQb, fMf cvwb w`q bMievmxi cvwbi Pvwn`v gUvbv me bq| dj Avkcvki b`x _K cvwb mieivn KiZ nQ| Avi G cvwb `~lYgy KiZ AwZwi KwgKj eenvi KiZ nQ|