wWm^i 04, 2012, gjevi : AMnvqY 20, 1419 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

evsjv`k evws di weRbm kxlK AvRvwZK mjb

Kvj XvKvq i nQAvwgbyj Bmjvg : Kvj _K XvKvq AbywZ ne cwRkwbs evsjv`k : evws di weRbm kxlK `yB w`bevcx AvRvwZK Kbdvi| 5 I 6 wWm^i nvUj mvbviMuvq G AvRvwZK Kbdvi AbywZ ne| cavbgx kL nvwmbv G mjbi Dvab Kieb| Abyvb Ab`i ga ciivgx, wkgx, evwYRgx Ges emvgwiK wegvb I chUbgx I evsjv`k wbhy myBRviji iv`~Z DcwZ _vKeb|

evsjv`k emiKvwi LvZi wewbqvM AvK Kiv, evsjv`ki wewbqvM mvebvK KvR jvMvZ weXKkji gvag wek `ievi evsjv`ki AevbK Zzj aivq Dk wbq XvKv P^vi Ae Kgvm G Bvw (wWwmwmAvB), weRbm BwbwkqwUf wjwWs WfjcgU (we), KvUvwj Ges evsjv`k Avmvwmqkb Ae md&UIqvi Av Bbdigkb mvwfmm (ewmm) mwwjZfve G AvRvwZK Kbdvii AvqvRb KiQ| GZ `ki eiY A_bxwZwe`, eemvqx cwZwbwa, miKvix bxwZwbaviK, wmwfj mvmvBwU w_sK UvsK, KUbwZK cwZwbwa Ges AvRvwZK Abi ev weklmn cvq cuvP kZvwaK `wk-we`wk AwZw_ AskMnY Kieb ej MZKvj GK msev` mjb RvwbqQb wWwmwmwmAvB mfvcwZ Avwmd Bevnxg|

msev` mjb Avwmd Bevnxg ejb, GKwU `kK cw_exi eyK evws Kivi Rb `ki bwZevPK w`KjvK BwZevPK w`K wbq hvIqv| `ki BZevPK fveg~wZ cw_exi me cKvk Kiv| GRb GKwU KvhKix hvMvhvM Kkj nvZ bqv `iKvi ej gb Kib wZwb|


 
pag