bf^i 12, 2012, mvgevi : KvwZK 28, 1419 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

kvwc~Y `k Mo ZzjZ PvB mvc-ISvi Ljv e Kib

* Lvj`v wRqvi Dχk cavbgx kL nvwmbv

* hyejxMi 40 eQi c~wZ`xcK Payix : KevRvii ecwjZ mdiiZ weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqvK mvc nq `skbi ci ISv nq Svovi Ljv e KiZ ejQb cavbgx kL nvwmbv|

AvIqvgx jxMi mnhvMx msMVb hyejxMi 40 eQi c~wZ Dcj MZKvj iveevi eez AvRvwZK mjb K` AvqvwRZ AvjvPbv mfvq AvIqvgx jxM mfvcwZ kL nvwmbv G K_v ejb| cwZvevwlKxi AvjvPbv mfvq mfvcwZZ Kib hyejxMi Pqvigvb gvnv` Igi dviK Payix|

2011 mvj RvwZmsNi mvaviY cwil`i Awaekb cavbgx kL nvwmbvi DvwcZ kvwi gWj-Gi AvjvK Gevi hyejxMi 40Zg cwZvevwlKxi cwZcv` wbevPb Kiv nq RbMYi gZvqb|

weivax`jxq bZvK Dk Ki cavbgx ejb, evsjvq GKUv K_v AvQ bv mc nq `skb Ki ISv nq Svot Avwg weGbwc bZvK eje, Avcwb mc nq `skb Kib Avi ISv nq Svob| G LjvUv e Kib| wZwb ejb, evsjvi gvbyli Rxeb wbq wQwbwgwb Ljeb, Zv Avi Avgiv `e bv| evsjv`ki MYZ myiwZ Ges MYZvwK aviv AevnZ _vKe|

ivgyi ewenvi I emwZZ nvgjvi NUbvK cwiKwZ wnme DjL Ki kL nvwmbv ejb, weivax`jxq bZv mLvb MQb| Avgv`i j ivLZ ne, wZwb NUbvi KZw`b ci mLvb Mjb|

ivgy `ki evBi bv fZi Ggb ck iL kL nvwmbv ejb, Dwb (Lvj`v wRqv) Pxb MQb, fviZ MQb| Zvici Dwb ivgyZ MQb| Avgv`i Kx Kx KiZ ne, m `vweI KiQb| ivgyi wZM֯`i Rb Kx Kx Kiv `iKvi, Avgiv wK m eev KiwQ| Ggb Kvbv wRwbm bB A_vr nuvwo _K i Ki mewKQy Avgiv w`qwQ| 307 evb wUb w`qwQ| G evcvi _vK eiv KiwQ| wZwb ejb, NUbvi ciciB miKvi I AvIqvgx jxM bZviv wZM֯`i cvk `uvwoqQ| msKUKvj Kgb Ki RbMYi cvk `uvovZ nq GUv AvIqvgx jxMK AZ weGbwci KvQ wkLZ ne bv|

wZwb ejb, NUbvi AevwnZi ciB miKvi wZM֯`i ga cvq 4 KvwU UvKvi Lv`, e I Zuvey cuQ w`qQ| miKvi mbvevwnbx I evsjv`k eWviMvW wbqvwRZ Ki wZM֯ evwo-Ni I gw`i cybwbgvYi Rb 20 KvwU UvKv eiv w`qQ| ivgyZ wMq weivax `ji bZvi AwfhvMi Reve cavbgx AviI ejb, Avgiv RbMYi Rb ivRbxwZ Kwi| RbMYi Rb wK KiZ ne Zv Avgv`i kLvZ ne bv| ivgyZ wZM֯ cvMvWvjv wbgvY A_ eiv Ges mbvevwnbx gvZvqbmn wZM֯`i mvnvh Avgiv wewfb D`vM wbqwQ| kL nvwmbv ejb, ivgyi NUbv c_g Avwg wb Avgvi QvU evbi KvQ _K| ZLb Avwg hyiv wQjvg| m mB dvb Avgvi wgwjUvwi mUvwi, Avgvi wgwjUvwi AvWfvBRiK ZvrwYKfve eev wbZ ejjvg| Gici ivgyi wZM֯`i me iKg mnvqZv Avgiv w`qwQ| wbivcvg~jK eev wbqQ|

weivax`jxq bZvi fviZ mdii GKvwaK cm DjLi ci Lvj`v wRqvK Dk Ki kL nvwmbv ejb, Dbvi Zv fzj hvIqvi Afvm AvQ| Dwb AbK wKQyB fzj hvb| 91 mvj gZvq _vKZ Dwb fviZ wMq Mvi cvwb PvBZ fzj wMqwQjb| Gevi wZv Avi wUcvBgyLi K_vI wK fzj MQb wK bv|

weMZ weGbwc-RvgvqvZ RvU miKvii mgq `k mvm I Rwev`i Dvb nqwQj DjL Ki wZwb ejb, Avgiv KVvi n mvm-Rwev` `~i KiwQ| Zvi mydj Avgiv cvwQ| Gi avivevwnKZv Avgv`i wbwZ KiZ ne|

cavbgx ejb, evsjvi gvbyli Rxeb wbq wQwbwgwb Ljeb Zv Avgiv KiZ `e bv| evsjv`ki MYZ myiwZ Ges MYZvwK aviv AevnZ _vKe|

hye jxM bZvKgx`i Dχk kL nvwmbv ejb, Revew`wnZv wbwZ KiZ bv cvij RbMY fvU `e bv| abxiv ay abx ne, Mwieiv ay Mwie ne mUv MnYhvM bv| mylg Dbqb ne| abx-Mwiei Kvbv cv_K _vKe bv|

cavbgx kL nvwmbv ejb, evsjv`k gZvi gvwjK RbMY| evsjv`ki cwZ kL gywReyi ingvb msweavb GwU DjL Kib| ZvB Avgiv h RbMYi gZvqbi K_v ewj, GUv Avgiv wkLwQ msweavb _K, RbMYi KvQ _K| eez gv 9 gvm GKwU msweavb w`qwQjb| KvRB gZvq K _vKe, GUv RbMYB wVK Kie|

cavbgx ejb, AbK wbevPb miKvwi `j AvIqvgx jxMi cv_xiv civwRZ njI RbMYi ivqK gb bqv nqQ| eZgvb gnvRvU miKvi gZv _vKvKvj 6 nvRvii gZv wbevPb nqQ| AvM wbevPb gvbB wQj AvZ, evjU ev wQbZvB, fvU`vb evav `qv BZvw`| ay gviv bq, XvKvi wgicyi wbevPbi bvg Kx nqwQj RbMY wK Zv fzj MQ? wZwb ejb, mevB wbqB ^xKvi Kie, gnvRvU miKvii Aaxb AbywZ me wbevPb Aeva, wbic I kvwc~Y nqQ| `k abx kYx Zwii Rb cavbgx mvgwiK kvmK`i `vqx Ki ejb, mvgwiK kvmbvgj `k FYLjvwc mswZ Mo DVQ| bvbv myweav wbq Zviv m`i cvnvo Mo ZzjQ| Avi G`i Ici wfw KiB mvgwiK kvmKiv wUKwQjb|

gv`K-mvm I Rwev` _K hyemgvRK `~i _vKvi Avnvb Rvwbq cavbgx ejb, Avgv`i hyemgvRi gav `k, RvwZ I gvbyli KjvY wbew`Z ne| ZiY cRi ga gvbweK g~jeva RvwMq ZzjZ hyemgvRK GwMq AvmviI Avnvb Rvbvb wZwb|

cavbgx `ki me A‡j mgvb Dbqb nQ ej Rvbvb| wZwb ejb, Dbqbi miKvi Kvbv elg Avbwb| `ki me A‡j mgvb Dbqb ne| KD Lve, KD Lve bv, Zv nZ cvi bv DjL Ki cavbgx ejb, AenwjZ RbMvxK g~j mvZ AvbZ ne| Zviv hb Dbqbi mydj cvq, miKvi Zv wbwZ Kie|

weMZ weGbwc-RvgvqvZ RvU miKvii mgq Rwev`i Dvb nqwQj ge Ki kL nvwmbv ejb, mvm I Rwev` w`q Kvbv `ki Dbqb nq bv| Avgiv KVvi n mvm I Rwev` `~i KiwQ| Zvi mydj Avgiv cvwQ| Gi avivevwnKZv Avgv`i wbwZ KiZ ne|

cavbgx ejb, RvwZi RbK eez kL gywReyi ingvbi wb`k gywhyi PZbvq `k MoZ 1972 mvji 11 bf^i kL dRjyj nK gwbK cavb Ki hyejxM MwVZ nq|

hyejxM Kgx`i AekB G PZbv mgybZ ivLv I Zv`i gvbwmKZvq Dy nZ ne G K_v DjL Ki kL nvwmbv ejb, GKRb ivRbwZK Kgx ZvMi gvbwmKZv Qvov RbMYK wKQyB w`Z cvi bv|

`ki wewfb MYZvwK Av`vjb e hyejxM bZvKgxi AvZvM I Ae`vbi K_v iY Ki kL nvwmbv ejb, RbMYi fvMvbqb Zvi MnxZ wewfb Kgm~wP evevqbi Rb eez G msMVb cwZv KiwQjb|

cavbgx ejb, eZ hyejxMB 1975-Gi ggvwK NUbvi ci we`k _K Avgvi `k wdi Avmvi `vweZ mePq ewk mvPvi wQj|

`ki cvkvcvwk `ji Rb mevP AvwiKZv I ZvMi gvbwmKZv wbq KvR Kivi Rb hyejxM Kgx`i cwZ Avnvb Rvwbq cavbgx ejb, RbMYi gZvqbi gvag zav I `vwi`gy RvwZ MVb Kiv me njB Kej eezi ^c mwZ ne|

wewk A_bxwZwe` evsjv`k A_bxwZ mwgwZi mfvcwZ Ges hyejxMi MelYv KwgwUi cavb cևdmi Aveyj evivKvZ RbMYi gZvqb kxlK g~j wbeb Dcvcb Kib| cavb ev AavcK Avj evivKvZ ejb, RbMYi gZvqb m^wjZ UKmB MYZ I wekkvwi Rb cavbgxi Zˡ (wcm gWj) RvwZmsNi 189 m`m KZK MnxZ nqQ| KviY, GZ cMwZkxj, D`vi, vbwfwK AvaywbK agwbic I kvlYgy evsjv`k cwZvi c_ evZj `qv nqQ| wZwb AviI ejb, GB gWj RbMYi ivRbwZK I gwjK AwaKvii wbqZvI `qv nqQ| hyejxMi mveK Pqvigvb`i ga AvIqvgx jxMi Dc`v cwil`i m`m Avwgi nvmb Avgy ejb, RvgvqvZ-wkwei cywjki Ici muvovwk AvgY PvjvQ wK Lvj`v wRqv K_v ejb bv| KviY, Kqjv ayj gqjv hvq bv|

mfvcwZgjxi m`m kL dRjyj Kwig mwjg ejb, hywea evsjv`kK G hyemgvRB mvbvi evsjv wnme Mo ZzjZ cvie, G K_v feB eez hyejxM Zwi KiwQjb|

cwZwU AMYZvwK ivRbxwZZ ivRc_ cwZev` gyLi _vKv hyemgvRK Av`wkK ivRbxwZZ AxKvive nIqvi Avnvb Rvbvb hyM mvaviY mv`K I vbxq miKvi cwZgx Rvnvxi Kwei bvbK|

hyejxM Pqvigvb gvnv` Igi dviK Payix ejb, 75-Gi 15 AvM BwZnvmi RNbZg nZvKvi gvag evsjv`kK Dv avivq wbq hvIqvi GK my`~i cmvix Pv i nq| hviv RvwZi wcZvK mcwievi wbggfve nZv KiwQj, Zviv RvbZv evOvwji weKvk Ges AMhvvK evavM֯ KiZ nj hye mgvRK asm KiZ ne| evsjv`ki AZxZ ivRbxwZZ ^ivPvi Kxfve cևek KiQ Gi evLv w`q wZwb ejb, ^ivPvix GK bvqK wRqvDi ingvb hye mgvRi nvZ Zzj w`jb A I gv`K| Zv`i w`jb Uvi Avi cvwgU| AvRKi evsjv`k h hye Aeqi aviv Gi g~j m~ GLvbB| wRqv hye mgvRK asm KiwQjb ZviB dj Avgiv cZ KiwQ, mgvRi wewfb `LwQ| Igi dviK Payix ejb, 1981 mvji 17 g RvwZi wcZvi Kbv ivbvqK kL nvwmbv wcq ^`k cv dj h Av`vjbi m~Pbv Kib ZviB wkivbvg RbMYi gZvqb| g~jZ G GKwU `kYi gaB mykvmb, MYZ, A_bwZK mgw, bxwZ I mvgi ^`k Ges hyegywi c_ wbwnZ| Igi dviK ejb, RbMYi gZvqbi jB kL nvwmbv ^ivPviweivax Av`vjb KiQb| hye mgvRK wevw I wec_ZMvwgZv _K wdwiq Avbvi Rb w`jb Av`wkK PZbv| hyebZv Igi dviK Payix ejb, ivbvqK kL nvwmbv ejQb, hyemgvRK asmi nvZ _K euvPvbvi Rb PvB MYZ I gvbyli AwaKvi cwZv| RbMYi gZvqbB njv MYZi myiv I A_bwZK gywi Pvwe|

hyejxMi Pqvigvb Igi dviK ejb, MYZ I A_bwZK gyw AbycwZ _vKj Avgv`i hye mgvR AveviI wev ne| Zviv Puv`vevwR Kie, UvievwR Kie Ges gv`Kvm ne| ZvB RbMYi gZvqbB ne hyegywi `kb| G KviYB Gevii cwZvevwlKxi g~j fvebv wnme Avgiv wbevPb KiwQ RbMYi gZvqb| wZwb ejb, AvMvgx GK eQi evsjv`ki Rb LyeB iZc~Y mgq| G mgqi ga Avgv`i wmv wbZ ne h RbMYi gZvqb `kbi AvjvK h MYZ I Dbqbi m~Pbv nqQ Zv Avgiv AevnZ ivLZ PvB wK bv| wZwb ck iL ejb, Avgv`i wmv wbZ ne Avgiv Rw I mvmgy gvZfwg PvB wK bv| wZwb ejb, `k Movi KvR wbqvwRZ me Dx ZiY Ges hyeK hviv my`i fwelZi ^c `Lb Zv`iKB RbMYi gZvqbi `kb wekvmx nZ ne| cwivi DPviY wZwb ejb, Avgv`i GB hyejxMi ga mvmx, Puv`vevR I UvievR`i Kvbv RvqMv bB|

AvjvPbv mfvq abev` vcb Kib hyejxMi mvaviY mv`K nvib Ai ikx`|

Gi AvM kL nvwmbv eez AvRvwZK mjb K` PZi cuQ RvZxq cZvKv Dvjb Kib| G mgq RvZxq msMxZ MvIqv nq| `jxq cZvKv Dvjb Kib Igi dviK Payix| hyejxMi 40 eQii cwZvevwlKxi GB Abyvb ^ ^ Ae`vb ivLvb Rb KqKRbK mvbbv c`vb Kiv nq|

wKU wekl Ae`vbi Rb cavbgxi KvQ _K mvbbv bb mvwKe Avj nvmvb, Gfvi Rqi Rb g~mv Bevwng, `wnxb`i Rb gj`xc Ges AvB mvP AvwcKkb cwZvZv ij Avwgb mRxe Ges BjKUwbK fvwUs gwkbi DveK cևKkjx gvngy` nvmvb mvnvM|

DcwZ bv _vKvq evsjv`k _K gvDU Gfvi AvivnYKvix c_g bvix wbkvZ gRyg`vii evev Avyj gvbvb gRyg`vi Ges cvUi Rxeb inm DvebKvix AavcK gvKmy`yj Avjgi c Avj Avwgb Kexi cavbgxi KvQ _K mvbbv MnY Kib|

G Qvov gvDU Gfvi AvivnYKvix evsjv`ki AviK bvix Iqvmwdqv bvRwbbKI mvbbv `qv nq|

ci evsjv`ki ^vaxbZv msMvg wbq dmeyK hyejxM AvqvwRZ KzBR cwZhvwMZvq weRqx wkcb wkK`vi, mgb ivq Ges Av`bvb mwgK mvnvbi nvZI cyivi Zzj `b kL nvwmbv|

g~j wgjbvqZb cևeki AvM cavbgx hyejxMi wewfb j Nyi `Lb| wgjbvqZbi evBi ivbvqK kL nvwmbvi `kb kxlK eBqi Qwe wbq GKwU c`kbxi AvqvRb Ki hyejxM|


 
pag