Gwcj 09, 2012, mvgevi : P 26, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

ivRbwZK weePbvq Qq bZzb evsKi Abygv`b

kvnwiqvi Rvgvb w`c
ivRbwZK weePbvq AviI QqwU emiKvwi evwYwRK evsKi Abygv`b w`j K`xq evsK| QqwU evsKi mB miKvwi `ji bZv`i mswkZv iqQ| MZKvj iveevi K`xq evsKi Mfbi AvwZDi ingvbi mfvcwZZ evsjv`k evsKi cwiPvjbv cl`i mfvq bZzb emiKvwi evsKjvi Abygv`b `qv nq|

wek evsK fzj KiQ

News Picture

wbR^ cwZe`K
`ybxwZi AwfhvM Zzj cv mZzZ A_vqb wMZ wekevsKi wmv fzj ej ge KiQb A_gx Aveyj gvj Avyj gywnZ| MZKvj iveevi msm`xq vqx KwgwUjvi m cvK-evRU AvjvPbvq A_gx ejb, cv mZzZ Kvbv `ybxwZ nqwb, Avi G Zv`i (wekevsK) c`c cyivcywi fzj|
 

ivZB cwZwbwa `ji gvjqwkqvq hvv

News Picture

10 gvmi ga cvmZzi KvR i
gn`x AvRv` gvmyg
eZgvb miKvii mgqB cv mZz wbgvbi Dci iZvivc Ki hvMvhvMgx Ievq`yj Kv`i ejQb, AvMvgx 10 gvmi ga cvmZzi KvR i Kiv ne| `ki enr GB mZz wbgvb A_vqbi Kvb mgmv ne bv|
MZKvj iveevi moK feb gvjqwkqv miKvii m mgSvZv viK wbq wZwb mvsevw`K`i G K_v ejb|
 

gaycyi cwkY wegvb wea, cvBjU wbnZ

News Picture

Zzwnb Lvb, UvvBj
hvwK ΓwUi KviY wegvbevwnbxi 219 b^i cwkY wegvbwU iveevi `ycyi cb 1Uvi w`K UvvBji gaycyi DcRjvi gwnlgviv cvnvwoqv GjvKvq wea nqQ| GZ iZi AvnZ cvBjU kwid iRv NvUvBj mvgwiK nvmcvZvj wPwKrmvaxb Aevq gviv hvb| Zvi mnhvMx vqvWb wjWvi gvgybyi ikx`I iZi AvnZ nb|
 

K`xq evsKi wei WmwUwbi wiU Ave`b

A_bxwZ W
WmwUwb gvwcvicvm Kv-AcviwUf mvmvBwU mK evsjv`k evsKi cwi`kb cwZe`bi eaZv Pvj Ki nvB KvU wiU Ave`b nqQ| mvmvBwUi c WmwUwb M֓ci eevcbv cwiPvjK iwdKzj Avwgb iveevi Ave`bwU Kib ej Zvi AvBbRxex wgRvb mvC` RvwbqQb|
wiU Ave`b IB cwZe`b Kb Aea NvlYv Kiv ne bv, GB gg ij PvIqv nqQ|
 

Rvi`vwi-gbgvnb eVK wbq m

News Picture

wgQevn cvUIqvix
cvwKvbi cwmWU wnme c_gevii gZv fviZ mdi wMq `kwUi cavbgx gbgvnb wmsqi m mvvr KiQb Avwmd Avwj Rvi`vwi| MZKvj iveevi `ycyi Rvi`vwiK enb Kiv wekl GKwU wegvb w`wji cvjvg wegvbe`i AeZiY Ki| wegvbe`i cvwKvwb cwmWUK Af_bv Rvbvb fviZi msm` welqK gx ceb Kzgvi evbmvj|
 

AvBwcGj DcwZ mvwKe `ji wZxq nvi

News Picture

wigb gvndzR
wekmiv GB AjivDvi I Gwkqv Kvci miv Ljvqvo evsjv`ki mveK AwabvqK mvwKe Avj nvmvbK di Dcv Kijv KjKvZv bvBU ivBWvm| c_g gvP w`wj WqviWwfjmi wec ZvK gvV bvgvqwb bvBUiv| MZKvji LjvI ivRvb iqvjmi wec `j RvqMv `qv nqwb wekmiv GB AjivDviK|
 

GmBwmZ Pvjy njv Gm KUvj wmg

`kbv_x I KgKZv`i ga wgk cwZwqv
wbR^ cwZe`K
wbivcv Rvi`vi Kivi j Gm KUvj wmg Pvjy KiQ cyuwRevRvi wbqK msv wmwKDwiwUR Av GP Kwgkb (GmBwm)| MZKvj iveevi _K G wmg Pvjy Kiv nqQ|
welqwU wbq GmBwmi KgKZv`i ga wgkcwZwqv `Lv MQ|...
 

mwwjZfve ivRavbxi cvK Dvi bvgQ gYvjq

News Picture

26wU cvK e`Lj, 8wU wbw
mywRr b`x
Gevi ivRavbxi cvKjv Aea `Ljgy Kivi cwiKbv MnY KiQ vbxq miKvi, cjx Dbqb I mgevq gYvjq| 47wU cvKi ga 26wU cvK e`Lj Ges 8wU cvK wbw nq MQ| XvKv wmwU Kicvikb Di I `wYi mw wefvMi D`vM AvMvgx mvn _K Dvi Awfhvb i ne|
 

wWGmBZ m~PK evojI KgQ `o kZvwaK Kvvwbi `i

gvmy` wgqv
`ki cavb cyuwRevRvi XvKv K GP (wWGmB) MZKvj mvni c_g w`b iveevi m~PKi EagyLx ceYZvi ga w`q jb`b kl nqQ| Ze jb`b nIqv 151 Kvvwbi kqvii `i KgQ, jb`b I m~PK eoQ|
wWGmBi IqemvBU m~ Rvbv hvq, w`b kl wWGmBi mvaviY g~jm~PK AvMi w`bi Pq m~PK 7 cqU eo 5106 cqU `uvwoqQ|
 

cvcb Rvwi KiI iwdRviUi I GqviKwkb elg

News Picture

cv_K 20 _K 25 kZvsk Kiv `vwe
Avwgbyj Bmjvg
`dvq `dvq cvcb Rvwi Ki AhwKfve iwdRviUi I GqviKwkbi elg Zwi Kiv nqQ| A_P Gi myweav miKvi wKsev fvv mvaviY cvqwb| cyiv A_ PjMQ GKwU cwZvbi KvQ| fvviv myweav cve bv, miKviI Uv cve bv| wekl Mvw myweav wbq ivZvivwZ abKzei nq hve Zv gb bqv hvq bv|
 

`y`Ki gvgjvq LvKvmn wZbRbi AvMvg Rvwgb

BmgvCj mvBb Bgy
`y`K KZK `vqi Kiv gvgjvq XvKv wmwU Kicvikbi mveK gqi mv`K nvmb LvKvmn wZbRbi `yB gvmi AvMvg Rvwgb gyi KiQb nvBKvU| MZKvj iveevi wePvicwZ mvjgv gvmy` Payix I wePvicwZ Gm Avi Gg bvRgyj Avnvmvbi mg^q MwVZ nvBKvU e GB Rvwgb gyi Kib| Rvwgbcv Ab `yRb njb wWwmwmi dBm cKi cK cwiPvjK gv. wmnveDjvn Ges wVKv`vwi cwZvb gmvm Gg Avi UwWsqi ^ZvwaKvix gv. wgRvbyi ingvb|
 

Z` bgQ UvBeybvj

bZzb GK WRb ewi wei hyvcivai mvo Pvik AwfhvM
BmgvCj mvBb Bgy
gvbeZvweivax Aciva RwoZ _vKvi AwfhvM wewfb ivRbwZK `ji mveK I eZgvb ivRbwZK bZv`i wei Z` `Z GwMq hvQ| UvBeybvj AvUK Ges bZzb GK WRbiI ewk GB hyvcivaxmn hv`iK AwfhvMi AvIZvq Avbv nQ Zv`i wei cvq mvo Pvik AwfhvM iqQ|
 

fvv AwaKvi msiY Awa`߇ii Awfhvb

9 cwZvbK 64 nvRvi UvKv Rwigvbv
wbR^ cwZe`K
RvZxq fvv AwaKvi msiY Awa`i MZKvj XvKv I bIMuv GjvKvq Awfhvb cwiPvjbv Ki| G mgq A^vKi cwiek Lvevi Zwi I gqv`vxY cY wewi `vq 9wU cwZvbK 64 nvRvi UvKv Rwigvbv Kiv nq| Awa`߇ii DccwiPvjK gv. gwbivgvbi bZZ XvKvi jvjevM _vbvi beeveM evRvi I cvkeZx GjvKvq Pvjvbv nq|
 

^vMZ SzuwKB nQ `wi``i cavb mgmv

gbRyi-G AvwRR
gvBv Byi wimvP BDwbUi wUg wjWvi AavcK mq` gBbyj Avnmvb ejb, ^vMZ SuzwKB nQ `wi``i AbZg cavb mgmv| G`i ga 60 fvMB cvwZvwbK wkvq wkwZ bq, Ggb nvZzo Wvvi, KweivR Ges dvgwmi `vKvb`vi _K wPwKrmv MnY Ki _vK| dj fvjv wPwKrmvi Afve Zv`i ivMevjvB jMB _vK|
 

evPz ivRvKvii Mvi cywjk Zrci _vKjI bB Kvbv Pvc

wece wekvm
`vwowenxb Mvd wbq ivRavbxZB Av͇Mvcb Ki _vKZ cvi GKvˇii Lyb, alY, AwMmshvM, jyUcvUmn gvbeZvweivax wewfb Aciva RwoZ gvIjvbv Aveyj Kvjvg Avhv` Iid evPz ivRvKvi| Ggb Lei ive I Mvq`v cywjki c_K 4wU wUg MZ 5 w`b ivRavbxi 7wU vb Awfhvb PvjvjI ZvK Mvi KiZ cviwb|
 

c_g cvZvkl cvZvmviv`keemv evwYRi Leiwek A_bxwZwebv`b